จัดสรรเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 1,222 ล้าน

11 September 2018


จัดสรรเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 1,222 ล้าน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม. (11 กันยายน 61) อนุมัติให้จัดสรรเงินให้แก่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ 2561 สำหรับเป็นทุนประเดิมจำนวน 700 ล้านบาท และเป็นเงินอุดหนุนสำหรับงบประมาณตามแผนการใช้เงินปีงบประมาณ 2561 จำนวน 522.2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,222.2 ล้านบาทสำหรับ กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม

รวมทั้งมีศักยภาพที่จะดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ซึ่ง กสศ.ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน จำนวน 24 ล้านบาท ไม่เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์และจะหมดสิ้นงบประมาณเดือนกันยายน 2561 ขณะที่ กสศ.จำเป็นต้องดำเนินภารกิจตามแผนงานแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของ กสศ.ปีงบประมาณ 2561-2562 จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลดังกล่าวข้างต้นครม. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา