ผ่านพรบ.เวนคืน 3จังหวัด ชลบุรี-นครสวรรค์-หนองคาย สร้างทางหลวงชนบท

11 September 2018


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จำนวน 3 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านสวนและตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... เพื่อสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 และทางรถไฟสายตะวันออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน โดยมีลักษณะของโครงการเป็นรูปแบบถนนต่อเชื่อม 4 ช่องจราจร และรูปแบบถนนโครงสร้างต่างระดับ เป็นสะพานต่างระดับ (Overpass) ขนาด 2 ช่องจราจร

2 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว และตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... เพื่อขยายทางหลวงชนบท นว.1001 และสร้างถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมืองอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 31.331 กิโลเมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน เพื่อลดความแออัดของจราจร แก้ไขปัญหารถขนส่งสินค้าผ่านเมือง เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ทั้งนี้ ทช. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว

3 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก พ.ศ. .... เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก ในท้องที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปดำเนินการสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน โดยทางหลวงสายดังกล่าวจะเป็นแนวทางหลวงตัดใหม่ผ่านท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลวัดธาตุ เทศบาลตำบลหาดคำ และตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทางประมาณ 16.12 กิโลเมตร


ครม. ชลบุรี นครสวรรค์ หนองคาย สร้างถนน พรบ.เวนคืน