ขนส่งทางบกชี้รถขายทอดตลาดสามารถจดทะเบียนได้

11 September 2018


กรมการขนส่งทางบก เผยรถขายทอดตลาดสามารถจดทะเบียนได้ หากเข้าหลักเกณฑ์เป็นรถนำเข้าทั้งคัน ย้ำ!! รถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยถึง กรณีผู้เข้าร่วมประมูลรถที่นำออกขายทอดตลาดประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้ เนื่องจากเป็นรถที่เข้าข่ายประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2555 ส่งผลให้ผู้ครอบครองรถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้เพียงสิทธิในการครอบครองแต่ไม่สามารถจดทะเบียนรถได้เว้นแต่รถประมูลขายทอดตลาดดังกล่าว จะเข้าหลักเกณฑ์เป็นรถที่นำเข้าทั้งคัน ซึ่งสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย ตามที่ระบุในประกาศกฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556 ประกาศตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยมีผลบังคับใช้ภายหลังการประกาศครบ 1 ปีคือตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากผู้ครอบครองรถจากการประมูลรถซึ่งนำขายทอดตลาดมีหลักฐานตามหลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วนว่าเป็นรถนำเข้าทั้งคัน โดยยืนยันเอกสารการได้มาของรถ มีเลขเครื่องยนต์เลขตัวรถ และดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ กรมการขนส่งทางบกจะจดทะเบียนให้ทันที

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อว่า กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการจดทะเบียนรถขายทอดตลาดเฉพาะรถที่มีการนำเข้าทั้งคัน ตามกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วซึ่งนำมาจากต่างประเทศ พ.ศ.2556 เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรในประเทศ โดยวิธีการนำเข้าชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วมาจากต่างประเทศมาประกอบและจดทะเบียนเป็นรถใหม่แทนการแจ้งนำเข้ารถทั้งคัน ซึ่งทำให้ภาครัฐเสียประโยชน์และถือเป็นรถผิดกฎหมาย อีกทั้งเจ้าของรถอาจถูกปลอมแปลงชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ไม่ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีการพ่นสี หรือปิดบังเพื่อทำให้มีสภาพใหม่ขึ้นโดยที่ไม่อาจตรวจสอบได้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อนำรถมาใช้งานบนท้องถนน โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมพิทักษ์สิทธิด้วยการซื้อรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าหลงเชื่อซื้อรถที่ราคาถูกเกินจริง รวมทั้งการซื้อขายรถที่มีเอกสารการได้มาของตัวรถไม่ชัดเจน ไม่แนะนำให้ซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอยทุกกรณี เนื่องจากอาจได้รับเอกสารปลอมและรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหลักเกณฑ์การจดทะเบียนรถอย่างชัดเจน ว่าสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยรถประมูลขายทอดตลาดดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นรถนำเข้าทั้งคันเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้รถนำเข้า กรมการขนส่งทางบก รถขายทอดตลาด จดทะเบียนรถ