ประกาศปิดโปรเจค 'ข้าวโพด' หลังนา ปี 60/61 ฟุ้งสำเร็จ! เกษตรกรฟันกำไรอื้อ 

11 September 2018


กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศปิดโครงการส่งเสริมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 โชว์ความสำเร็จเกษตรกรกำไรไม่น้อยกว่า 5 พันบาทต่อไร่ เผย พื้นที่ปลูกมากที่สุด 'เพชรบูรณ์' นำโด่ง ตามมาด้วย 'นครสวรรค์' ชี้ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ยังขาดอีกมาก ความต้องการสูง หนุนเกษตรกรปลูกต่อเนื่องในปีถัดไปS__6922287


นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ใน 31 จังหวัด มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 67,369 ราย คิดเป็นพื้นที่ 452,827.75 ไร่ คิดเป็น 64.68% จากพื้นที่เป้าหมาย 7 แสนไร่ โดยเป็นเงินสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาให้เกษตรกรทั้งสิ้น 905,655,500 บาท (2,000 บาทต่อไร่ คนละไม่เกิน 15 ไร่) โดยผลผลิตของเกษตรกรขึ้นกับวิธีปฏิบัติดูแลรักษาโดยเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ (ความชื้น 30%) ได้รับผลตอบแทน (กำไร) ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อไร่ วางเป้าปี 2562 ขยายพื้นที่เพิ่ม สนับสนุนตามนโยบายรัฐ พื้นที่ที่ปลูกได้มากสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ , นครสวรรค์ และพิษณุโลก ส่วนเกษตรที่สนใจเข้าร่วมการปลูก 3 จังหวัดแรก ได้แก่ จ.แพร่ , พิษณุโลก และน่านS__6922311


อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้มีการมอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่มีผลผลิตข้าวโพดดีเยี่ยม โดยสามารถผลิตได้เฉลี่ย 1,000-1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากสามารถปรับตัวในการทำการเกษตรได้ดี โดยเฉพาะการปรับตัวทางการเกษตรได้ดี มีการบริหารจัดการ และการวางแผนก่อนการเพาะปลูก นับว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศยังมีมาก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย จึงขอให้เกษตรกรสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในปีต่อไปดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61