'ทีเส็บ' กางแผนปี 62 ปั๊มรายได้ 'ไมซ์' แตะ 2.28 แสนล้าน

11 September 2018


 'ทีเส็บ' กางแผนปี 62
ปั๊มรายได้ 'ไมซ์' แตะ 2.28 แสนล้าน
'ทีเส็บ'
มุ่งเป้าผลักดันให้ไทยเป็นอันดับ 5 ด้านการประชุม รวมถึงอันดับ 6 ด้านการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2564 พร้อมชู 3 กลยุทธ์ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ชูนวัตกรรม ดันไมซ์เพื่อชุมชน กระจายรายได้ หวังปั๊มรายได้ตลาดไมซ์ปีงบประมาณ 2562 แตะ 2.28 แสนล้านบาท จากผู้เข้าร่วมงานไมซ์กว่า 40.3 ล้านคนre_IMG_8026


นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 จากสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีความท้าทายใหม่ ๆ ได้แก่ ความท้าทายในการรักษาอันดับ 1 ของไมซ์ในอาเซียน และผลักดันให้ไทยเป็นอันดับ 5 ด้านการประชุม และอันดับ 6 ด้านการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2564 ทีเส็บจึงต้องเร่งส่งเสริมการดึงงานและเพิ่มพื้นที่การขายของการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย รวมถึงการปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์โลก เช่น การสร้าง "ประสบการณ์ใหม่" ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานไมซ์ การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนการนำเนื้อหาจากชุมชนและท้องถิ่นในประเทศมาสร้างอัตลักษณ์ให้กับการจัดงานไมซ์

นอกจากนี้ ทีเส็บจะต้องเร่งสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยใช้กิจกรรมไมซ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ให้มากขึ้น และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดจนกระจายกิจกรรมไมซ์ไปยังภูมิภาคและเมืองรอง เพื่อการกระจายรายได้ในประเทศ โดยต้องเร่งสร้างความกระตือรือร้น และการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบขององค์กรภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมธุรกิจไมซ์re_IMG_7670


ด้วยเหตุนี้ ทีเส็บจึงกำหนด 3 แนวทางหลัก เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งสร้างรายได้จากกิจกรรมไมซ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผู้อำนวยความสะดวกและจัดทำแพคเกจสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดให้แก่ภาคเอกชน ร่วมกันดึงงานและสนับสนุนการจัดงานภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล เช่นในปี 2560 ที่ได้ให้การสนับสนุนงานในอุตสาหกรรม S Curve และ New S Curve ทั้งสิ้นกว่า 90 งาน อาทิ งานด้าน Robotics / ด้าน Logistics / ด้านเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทน / ด้านการแพทย์ และด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

2.การใช้นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ โครงการจัดทำแอพพลิเคชัน BIZ CONNECT ที่จะช่วยสร้างเวทีสื่อกลางการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้จัดงานและผู้ร่วมงานไมซ์ผ่านแอพพลิเคชันที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งแอพดังกล่าวจะรวบรวมการจัดงานทั้งหมดให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถศึกษาและตอบรับการร่วมงานพร้อมเจรจาธุรกิจได้ทันที นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ (NIA) ในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมธุรกิจ Start-up ในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

3.การกระจายรายได้และองค์ความรู้จากกิจกรรมไมซ์สู่ชุมชน ภายใต้ "โครงการไมซ์เพื่อชุมชน" โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นสถานที่รองรับการจัดงานไมซ์ โดยเบื้องต้น คัดเลือกสหกรณ์ 35 แห่ง และเตรียมขยายการดำเนินงานไปยังอีก 200 สหกรณ์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ ทีเส็บยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนางานแสดงสินค้าของประเทศไทยเป็นครั้งแรก เรียกโดยย่อว่า EMTEX (Empower Thailand Exhibition) เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดันให้เกิดการสร้างงานแสดงสินค้าใหม่ ๆ และกระจายงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาค461260
"การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้ ถือเป็นการพลิกโฉมบทบาทและการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันด้วยใจบริการอย่างแท้จริงให้กับอุตสาหกรรม การสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งได้ประมาณการการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ว่า จะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์รวมทั้งสิ้นประมาณ 40,356,337 คน และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้ประมาณ 228,627 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศประมาณ 1,419,890 คน สร้างรายได้ให้ประเทศได้ 130,200 ล้านบาท ส่วนนักเดินทางชาวไทยที่เข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศ นั้นคาดว่าจะมีประมาณ 38,936,447 คน สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 98,427 ล้านบาท" นางอรรชกา กล่าวทิ้งท้ายre_IMG_7705


อนึ่งสถิติด้านไมซ์ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สร้างรายได้กว่า 231,200 ล้านบาท ก่อให้เกิดเป็นรายได้ประชาชาติ เป็นมูลค่าปีละ 173,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.1% ของ GDP ประเทศ ซึ่งสัดส่วนนี้เทียบเท่ากับประเทศสิงคโปร์ ขณะเดียวกันยังมีรายได้จากมูลค่าภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บได้จากธุรกิจไมซ์ 21,600 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน 167,300 ตำแหน่ง ส่วนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 จาก 3 ไตรมาสแรกที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนนักเดินทางไมซ์ทั้งจากต่างประเทศและนักเดินทางชาวไทยที่เข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศ ทั้งสิ้นแล้วกว่า 25,291,439 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 154,779 ล้านบาท ซึ่งประมาณการณ์ว่า สิ้นปีงบประมาณ จะมีนักเดินทางไมซ์ทั้งจากต่างประเทศและนักเดินทางชาวไทยที่เข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศ ประมาณ 38,397,033 คน สร้างรายได้ให้แก่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 207,561 ล้านบาท
ฐานเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทีเส็บ ไมซ์ Thansettakij