'เกษตร' แต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการระดับสูง รองปลัด-อธิบดี 8 ตำแหน่ง

11 September 2018
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เสนอรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสนอคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ (11 ก.ย. 2561) ประกอบด้วยข้าราชการ 8 ราย ได้แก่ 1.นายสุรจิตต์ อินทรชิต พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายสุรเดช เตียวตระกูล พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมพัฒนาที่ดินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง, 3.นายมีศักดิ์ ภักดีคง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงTP8-3249-B-696x486


4.น.ส.จริยา สุทธิไชยา พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 5.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

6.น.ส.เสริมสุข สลักเพชร์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, 7.น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ 8.น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


090861-1927-9-335x503-3


ฐานเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เกษตร กฤษฎา บุญราช แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ อธิบดี Thansettakij รองปลัด