"บิ๊กป้อม"หาพวกหนุนไทยชิงกรรมการมรดกโลก

10 September 2018


รัฐบาลเห็นชอบในหลักการ ส่งผู้แทนไทยสมัครเข้ารับคัดเลือก เป็นกรรมการมรดกโลก ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกปีหน้า เดินหน้าหยั่งเสียงรัฐภาคีสมาชิก และพิจารณาตัวผู้เหมาะสม

วันนี้ (10 ก.ย. 61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ของการสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกของผู้แทนประเทศไทย ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 ใน พ.ศ. 2562 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส


ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือประสานรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขอรับเสียงสนับสนุน เพื่อประเมินแนวโน้มในการสนับสนุนจากรัฐภาคีสมาชิก ต่อการสมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกของราชอาณาจักรไทย และนำเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
รวมทั้ง มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯดังกล่าว ตลอดจนมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ในการนำเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้แทนประเทศไทย ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปด้วย


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สมัคร