กสทช. จัดประชุมฯนานาชาติ แลกเปลี่ยนแนวทางกำกับดูแลบน "ดิจิทัลแพลตฟอร์ม"

10 September 2018


สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หารือรัฐ เอกชน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางกำกับดูแลบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม


Image_e161dd4


สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Converging Technologies and Disruptive Communications - Moving Forward โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย ได้มีโอกาสรับทราบรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม และนโยบายในเรื่อง Converging Technologies ที่หลอมรวมแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน ความท้าทายในการอยู่รอดของการพัฒนาเนื้อหา (Contents) เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และการเข้าถึงของผู้ใช้งาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อและการเข้าถึงของการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน


Image_a16d60f


ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้เกิดการหลอมรวมของแพลตฟอร์ม ส่งผลให้เกิดการขยายช่องทาง และการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เพื่อสร้างธุรกิจเกิดใหม่ กลุ่มธุรกิจที่มีฐานข้อมูลจากผู้ใช้บริการแฟลตฟอร์มที่หลากหลายจึงได้เปรียบคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เมื่อโลกเข้าสู่ยุคข้อมูลไร้พรมแดน ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ และสถานะ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีต้นทุนดำเนินงานราคาถูก คำถาม คือ หน่วยงานที่กำกับดูแลในแต่ละประเทศจะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวนโยบายที่สนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจ และคุ้มครองผู้บริโภคให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสื่อซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของเทคโนโลยีที่ผลักดันการขยายตัวธุรกิจดิจิทัลได้อย่างไร


Image_709c702


ขณะเดียวกัน เม็ดเงินรายได้ที่มาจากธุรกิจดิจิทัลได้กระจายอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ หรือไหลกลับประเทศต้นทางที่กุมแพลตฟอร์มเกิดใหม่ สถานการณ์ขณะนี้และทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้จะได้นำความคิดเห็นที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนต่อยอดในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยได้สามารถใช้ระบบดิจิทัลที่มีความปลอดภัยได้มากขึ้น 


Image_54cd6ba


อย่างไรก็ตาม การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เชิญวิทยากรทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการกำกับดูแล โดยวิทยากรที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 27 คน อาทิ ประธานองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศแคนาดา (CTRC) , กรรมการองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศอิตาลี (AGCOM) , กรรมการองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไอร์แลนด์ (BAI) รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจาก True, AIS , DTAC , LINE Thailand , Netflix , Microsoft , 21st century fox, Google , GMM One TV, Workpoint  เป็นต้น
กสทช โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล