บิ๊กตู่ปลุกข้าราชการแถวหน้าปรับองศาเปลี่ยนแปลงประเทศ

10 September 2018


 

นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ "หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : กำลังคนคุณภาพกับการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ" พร้อมชื่นชมการร่วมขับเคลื่อนงานราชการให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (10 ก.ย. 2561) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงปาฐกถาพิเศษ "หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : กำลังคนคุณภาพกับการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ" โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พลเอก วิลาส อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวรายงานว่า เป็นกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ และนำเสนอผลงานของทุนการศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำของข้าราชการ รายงานประจำปีระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมนำชมวีดิทัศน์ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : แนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Retention) ผ่านกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team)” จากนั้น ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ได้นำเสนอ “ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ”


นายกฯกล่าวปาฐกถาพิเศษ ” ตอนหนึ่งว่า วันนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในหลายๆ ด้าน ทั้งความรู้ทักษะ การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพการเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ทุกท่านคือว่าที่ผู้นำของราชการไทย คือว่าที่ผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มกำลังคนคุณภาพ และเป็นว่าที่ผู้บริหารระดับสูง ที่จะกำหนดออกแบบทิศทางและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นให้ได้จริง ให้เกิดองศาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆ ให้กับประเทศไทย สามารถก้าวไปสู่ทิศทางที่ต้องการ ขับเคลื่อนงานราชการให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อประเทศชาติและประชาชน และพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถยืนหยัดในสังคมโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีในอนาคตนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประนุทธ์ จันทร์โอชา หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : กำลังคนคุณภาพกับการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)