'พาณิชย์' หาแนวร่วม 4 ภาค ดันไทยร่วมวง CPTPP

10 September 2018


พาณิชย์ลงใต้ลุยรับฟังความเห็นการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP ต่อเนื่อง หวังสร้างความเข้าใจในทุกแง่มุม ยันยึดประโยชน์ชาติและผลกระทบจากการเข้าเป็นสมาชิกของไทยเป็นหลัก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ล่าสุดกรมฯ ได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP ของไทย เนื่องจากที่รัฐบาลได้แสดงความสนใจที่จะให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อความเป็นหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก (CPTPP) โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการตั้งคณะทำงานเตรียมการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสีย และจัดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ประกอบการนำเสนอระดับนโยบายตัดสินใจเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทยcptpp1


การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาครัฐ มานำเสนอข้อมูล เช่น ภาพรวมความตกลง CPTPP และประเด็นปลีกย่อยต่าง ๆ ตั้งแต่การเปิดตลาดสินค้า บริการ การลงทุน ประเด็นเกษตร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และประเด็นด้านสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจสาระสำคัญของความตกลง CPTPP ในทุกแง่มุม ก่อนที่จะเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมอง ทั้งในด้านประโยชน์และผลกระทบ ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP อย่างเต็มที่

"กรมฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนความโปร่งใส และเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยนอกจากการจัดงานสัมมนาที่สงขลาครั้งนี้ รวมถึงที่เชียงใหม่และชลบุรีที่ผ่านมา กรมฯ ยังมีแผนที่จะจัดรับฟังความเห็น CPTPP อีกในภูมิภาคอื่นอีก 2 ครั้ง ในกรุงเทพฯ คือ วันที่ 19 ก.ย. 2561 และขอนแก่น วันที่ 26 ก.ย. 2561 เพื่อให้ได้รับความเห็นที่ครอบคลุมจากทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาคของประเทศ"cptpp2


สำหรับ CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมกว้างทั้งเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจชั่วคราว การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม โดยมีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมา สมาชิก CPTPP ได้ลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ณ เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี ปัจจุบัน สมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการภายในเพื่อให้สัตยาบันความตกลงฯ คาดว่า CPTPP จะมีผลใช้บังคับต้นปี 2562 และหลังจากนั้นจะเปิดรับสมาชิกใหม่ ดังนั้น ไทยจึงยังมีเวลาที่จะศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการเข้าร่วม และ 1 ในภารกิจสำคัญ คือ การจัดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรวบรวมเสนอรัฐบาลประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป ปัจจุบัน ประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP เพิ่มเติม เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อังกฤษ จีนไทเป (ไต้หวัน) และโคลัมเบีย เป็นต้น
ฐานเศรษฐกิจ พาณิชย์ รับฟังความเห็น Thansettakij CPTPP พาณิชย์ล่องใต้