ดันรถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ เส้นแรกลงทุนกว่า2หมื่นล้าน

8 September 2018


เร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาค สนข.เดินหน้ารถไฟฟ้ารางเบาสายสีแดงนำร่อง จัดกิจกรรม “Ready Together with OTP” สร้างการรับรู้และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะสายแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ลงทุนกว่า 2หมื่นล้านรูปแบบร่วมทุนพีพีพีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางวิไลรัตน์ 
ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาชนตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 200 คน

ทั้งนี้นายศุภชัยฯ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคเหนือ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ต่างๆ ในภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยลักษณะดังกล่าว จึงทำให้เมืองเชียงใหม่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนก่อให้เกิดปัญหาด้านคมนาคมขนส่ง ปัญหาการจราจรที่แออัดคับคั่งในเขตเมือง เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งมีสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ และแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการและขั้นตอนการศึกษาที่ผ่านมา สนข. ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง และจัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group จำนวน 5 ครั้ง และได้นำข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ มาประกอบการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะของชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรม “Ready Together with OTP” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ในจังหวัดเชียงใหม่” ที่ สนข. จัดขึ้นในวันนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานพาหนะส่วนตัว รวมทั้ง ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางและนโยบายที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม และของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็น Smart City และทำให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ “กินดี อยู่ดี มีสุข” ภายใต้วิถีล้านนาต่อไป


นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการและการให้บริการภาคคมนาคม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ภายใต้นโยบาย “One Transport” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ทันสมัยมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อวิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่อาศัยและทำงานอยู่ในเขตเมือง โดย สนข.ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และรัฐบาล ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ‭2561-2580‬) ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทไปแล้วใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก และภูเก็ต

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น ระบบขนส่งสาธารณะที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ คือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light Rail Transit System (LRT) โดยกระทรวงคมนาคมได้พิจารณามอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม และออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีแดงจังหวัดเชียงใหม่ ตามรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างใต้ดินและระดับดิน คาดว่าจะลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาทซึ่งอยู่ในแนวทิศเหนือ – ใต้ ผ่านพื้นที่กิจกรรมหลักสำคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานีขนส่งช้างเผือก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหางดง

นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวตอนท้ายว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่จะมีระบบขนส่งมวลชนสายแรกซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และเร่งผลักดันให้เกิดขึ้น โดยกิจกรรม “Ready Together with OTP” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ในจังหวัดเชียงใหม่” ที่ สนข. จัดขึ้นนั้น เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานพาหนะส่วนตัว เพื่อลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และสามารถแก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


สำหรับกิจกรรม “Ready Together with OTP” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการบรรยายทิศทางคมนาคมขนส่งไทย วันนี้เพื่ออนาคต ประกอบด้วย หัวข้อ “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่ออนาคต” บรรยายโดยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในหัวข้อ “ภาพรวมการคมนาคมขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่” โดยนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ “สาเหตุและปัญหา ทำไมต้องมีรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่” โดยผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาคเหนือ(ตอนบน) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องเพทาย โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ พร้อมร่วมขบวน Troop ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณใกล้เคียง และถนนคนเดินวัวลาย ซึ่งเป็นการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าที่จะดำเนินการจัดสร้างในปี 2562 นี้ ในรูปแบบขบวนรถแห่ที่มีการประดับประดาและตกแต่งอย่างตระการตาน่าสนใจ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สนข. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ดารานักแสดงโมสต์-วิศรุต หิมรัตน์ และทีมขบวน Troop ตลอดถึงสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเดินขบวน


เชียงใหม่ สนข.