ทีโอที ลั่นพร้อมต่อสู้คดีข้อพิพาท ADSL ทรู ชั้นศาลปกครองถึงที่สุด

8 September 2018


ทีโอที ชนะ ทรู กรณีข้อพิพาทสัญญาร่วมการงานฯ โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ ทรู ชำระค่าเสียหายจำนวน 9.4 หมื่นล้านบาท รวมดอกเบี้ย ในการที่ ทรู ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์พื้นฐานตามสัญญาร่วมการงานฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความยินยอมจาก ทีโอที

ณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐนางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 101/2561 โดยคณะอนุญาโตตุลาการสองในสามเห็นว่า พยานหลักฐานประกอบคำให้การพยานฟังได้ว่า ทรู เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานตามสัญญาร่วมการงานฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจาก ทีโอที จึงฟังได้ว่า ทรู ได้ประพฤติผิดสัญญาร่วมการงานฯ โดย ทรู นำอุปกรณ์ในระบบและให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจาก ทีโอที และได้ชี้ขาดให้ ทรู ชำระค่าผิดสัญญาให้ ทีโอที จำนวน 94,474,282,522.40บาท พร้อมทั้งให้ชำระดอกเบี้ยอีกร้อยละ 6.6875 ต่อปี จากเงินต้น 76,197,573,919 บาท ไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้น และให้ ทีโอที และ ทรู ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ และค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการฝ่ายละกึ่งหนึ่งตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการด้วย”


ข้อพิพาทดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อ 2 สิงหาคม 2534 และ 8 กันยายน 2538 บมจ. ทีโอที (ขณะนั้นเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) ได้ทำสัญญาร่วมการงานฯ กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ทรู) ในการลงทุนจัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ และให้บริการโทรศัพท์ประจำที่หรือโทรศัพท์บ้านในเขตนครหลวงจำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย มีระยะเวลา 25 ปี ในนาม ทีโอที

ต่อมาประมาณปลายปี 2546 ทีโอที ได้ตรวจสอบพบว่า ทรู ได้นำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL และหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ทีโอที และไม่ได้มีการทำความตกลงกับ ทีโอที ก่อนดำเนินการ จึงเป็นการดำเนินการที่ผิดสัญญา ซึ่ง ทีโอที ได้พยายามให้มีการเจรจาแล้ว แต่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

โดยสัญญาร่วมการงานฯ ไม่ได้กำหนดให้ ทรู นำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL เว้นแต่จะได้ทำความตกลงกับ ทีโอที ก่อนดำเนินการ และในสัญญาฯ ข้อ 33 สรุปได้ว่า “กรณีที่ ทรู มีรายได้หรือผลประโยชน์จากบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยชัดแจ้ง และไม่ได้ทำความตกลงกับ ทีโอที ก่อนดำเนินการในทุกกรณี ให้รายได้ หรือผลประโยชน์นั้น ตกเป็นของ ทีโอที ทั้งหมด”

มนต์ชัย หนูสงนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปหลังมีคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการ ว่า “ทีโอที จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อไป ทั้งนี้ หาก ทรู ยื่นคำฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ทีโอที ก็พร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาลปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยพร้อมยินยอมให้ดำเนินคดีอย่างเปิดเผยเพื่อให้สื่อมวลชนได้ตรวจสอบความโปร่งใส”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
-"ทรู" ดิ้นสู้สุดฤทธิ์! ประกาศไม่รับ คำสั่งอนุญาโตฯ
- "กสทช." ไล่บี้ "ทรู" เยียวยาผู้ใช้บริการ 3 พันล้าน
- ทรูแจงตลาดหลักทรัพย์ไม่เห็นด้วยกสทช.ให้ส่งรายได้ช่วงเยียวยากว่า3.3พันล้านADSL ทรู ทีโอที ข้อพิพาททรูกับทีโอที