คลังยันถอนเจ้าพระยาประกันภัย หลังไม่สามารถฟื้นฟูกิจการตามกำหนด

8 September 2018


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้ลงนามในหนังสือคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัย บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน) หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ(บอรด์) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2561 มีมติไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบมจ.เจ้าพระยาประกันภัยตามที่เสนอมาล่าสุด และเห็นควรให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัยของบมจ.เจ้าพระยาประกันภัย


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คปภ. มีคำสั่งให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 52 และได้สั่งให้แก้ไขฐานะและการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ต่อมาบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ CPY 379/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะและการดำเนินการของบมจ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด เพื่อขอผ่อนผันขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะและการดำเนินงานของบริษัท ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 17/2561 เป็นระยะเวลารวม 3 เดือน หรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
“กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข บริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีฐานะการเงินที่ไม่มั่นคง ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ครบตามกฎหมายกำหนด มีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทกฎหมายหลายประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันและไม่สามารถแก้ไขปัญหาของบริษัทภายในระยะเวลาที่สมควร หากให้ทำธุรกิจต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนแบละผู้เอาประกันและความน่าเชื่อถือต่อธุรกิจประกันภัยได้”


กระทรวงการคลัง เจ้าพระยาประกันภัย