ไอแบงก์ ต่อต้านการทุจริต

7 September 2018


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน “ไอแบงก์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต” ภายใต้นโยบาย “ไอแบงก์ ปลอดทุจริต 100%” กระตุ้นพนักงานร่วมต่อต้านการทุจริต

นายพรเลิศ ลัธธนันท์ ประธานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศเจตจำนง พร้อมนำพนักงานกล่าวปฏิญาณ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใสมีคุณธรรม และได้ให้โอวาทโดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสียหายของการทุจริตและคอร์รัปชั่น ว่าจะส่งผลต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิ อันเป็นอุปสรรคของการพัฒนาองค์กร รวมถึงปลูกฝังค่านิยมไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ ไม่นิ่งเฉยต่อคนโกง ไม่ใช้อำนาจโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่ดีแก่ธนาคารให้สามารถก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) กล่าวว่า วันที่ 6 กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน ถือว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ธนาคารจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันภายในธนาคาร เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานและผลักดันนโยบาย“ไอแบงก์ ปลอดทุจริต 100%” ให้เป็นรูปธรรม การจัดกิจกรรมถือเป็นการสนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ต้นแบบของสังคมในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน 


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไอแบงก์ ต้านคอร์รัปชั่น ไอแบงก์ ปลอดทุจริต 100%