11 Big Brothers ผนึกกำลัง ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคม

7 September 2018


เครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เอสซีจี บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานแถลงข่าว ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่ อสังคม พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข@ระยอง” โดยโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม สังคม โดยร้านค้าชุมชนแบ่งรายได้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือแรงกำลังที่มีเพื่อดำเนินกิ จกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนหรือชุมชนอื่นในจังหวัดระยอง

การช่วยเหลือสังคมของภาคเอกชนที่ ผ่านมาจะเน้นการทำ Cooperate social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR) ซึ่งจัดสรรกำไรมาช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องๆและเอกชนไทยส่วนใหญ่จะนิยมการบริจาคทำให้สั งคมไทยพัฒนาอย่างไม่มีทิศทางชัดเจนและการแก้ไขปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างช้าและไม่ยั่งยืน การพัฒนาชุมชนควรเป็นในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise, SE) คือ การช่วยเหลือชุมชนให้มีกิจการที่ มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายของกิจการที่ชั ดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้ างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของ

ปัญหาของประเทศมีหลายด้านทั้ งทางด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไข งบประมาณและ กำลังคนภาครัฐไม่เพียงพอและทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การลดลงของป่า ขยะ ยาเสพติด ความยากจน เป็นต้น ในขณะที่ภาคเอกชนมีความพร้อมและความสามารถสูงในการบริหารธุรกิจทั้งในด้านงาน เงินและคน  นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนควรอยู่บนฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า คุณภาพชีวิต และอื่นๆ

เครือข่ายพันธมิตรจึงได้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพั ฒนาชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) แทนที่การทำ Corporate social responsibility (CSR) เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่ นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาคเอกชนทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” สนับสนุนในเรื่องของความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร และการสนับสนุนด้านงบประมาณ

เครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร เห็นว่า “ประเทศไทยควรใช้ Social enterprise เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่ อนการแก้ปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาต้นทาง มีส่วนร่วมได้ทุกระดับ และครบวงจร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนและป่าไม้ ซึ่งก่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าทั้งสองประเภท สอดคล้องกับกุศโลบายในการรั กษาป่าและลดการเผาป่าโดยส่งเสริมการปลูกต้นกาแฟใต้ต้นไม้ส งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (สมเด็จย่า) ซึ่งในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ได้เคยกำหนดให้ทุกท้องถิ่นทำ ธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ด้านใดก็ได้ตามศักยภาพชุมชน เช่น ท่องเที่ยว พลังงาน อาหารสุขภาพ ป่าไม้ เป็นต้น”

ตลาดปันสุข โดยชุมชนจังหวัดระยอง เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้ามาออกร้านที่เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง เป็นระยะเวลาเดือนละ 4 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม และโครงการดังกล่าวจะกลายเป็นแม่แบบสำหรับชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ สินค้าตัวอย่างที่ แสดงภายในงานแสดงถึงศักยภาพของชุมชนระยองที่สามารถผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนCSR Social Enterprise เครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร