กรุงไทยลดดอกเบี้ย ช่วยลูกค้า SME น้ำท่วม

7 September 2018


ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการ ช่วยลูกค้า SME ที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่  ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% ต่อปี สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม และให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเพื่อฟื้นฟูกิจการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศได้สร้างความเสียหายต่อชุมชนที่อยู่อาศัยและการดำเนินการธุรกิจต่างๆ ธนาคารได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อ SME ที่ประสบปัญหาอุทกภัย และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยโดยธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% ของแต่ละวงเงิน สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม นอกจากนี้ยังสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส่วนเพิ่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ในวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%  เพื่อให้ความช่วยเหลือรวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ประสบภัย โดยต้องยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนั้น ธนาคารยังเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียวตามนโยบายของภาครัฐโดยธนาคารเตรียมสินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ที่ 5% ต่อปี ไว้ให้แก่นิติบุคคลที่จัดทำบัญชี ชุดเดียว สำหรับลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน สามารถใช้ บสย. ร่วมค้ำประกันด้วยได้

 


KTB SMEs ดอกเบี้ย กรุงไทย