เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุกนครพนมโชว์ระบบคมนาคมขนส่งของไทย

7 September 2018


คมนาคม เปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย “One Transport for All 2018 : On the Move” ณ จังหวัดนครพนม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ภายใต้ชื่อ “One Transport for All 2018 : On the Move” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคม 4 ปี+อนาคต เพื่ออีสานยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยมี นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานฯ
ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงาน โดยให้ถือเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง สำหรับภารกิจด้านการคมนาคม รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับนานาประเทศ

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแปลงเป็นแผนงานโครงการ พร้อมระบุแผนปฏิบัติการและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมให้มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการเป็นประตูการค้าหลักและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ อำนวยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยมีกรอบการดำเนินงานประกอบด้วย การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง (Integrated-Transport-Systems) ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่ง การบริการภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services) ยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและปฏิรูปองค์กร (Regulations-and-Institution) การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Technology and Innovation)

การจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในโครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภาคใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกระทรวงฯ และประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ และประเทศไทย ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคม 4 ปี + อนาคต อีสานบ้านเฮา ก้าวไกล” โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ปี 2561 ผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น ทางลอดแยกดงอู่ผึ้ง เพื่อแก้ปัญหาจราจรในเมืองอุบลราชธานี และรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย เป็นต้น และ

โครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่กระทรวงคมนาคม เร่งผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การก่อสร้างถนนจากท่าอากาศยานนครพนม-สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม โครงการศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดน เพื่อเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าผ่านทางสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม จีน และ สปป.ลาว เป็นต้น และการเสวนาช่วง Trans-Talk-ในประเด็น “เตรียมอย่างไร? โตอย่างไร? เมื่อคมนาคมไทยเปลี่ยน” โดยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นำเสนอในประเด็นการเตรียมความพร้อมและโอกาสของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งมีวิทยากรร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสุมน เนตรกิจเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ช่วยกระตุ้นมูลค่าการค้าชายแดนไทย สปป.ลาว เวียดนาม และจีน และนายพัฒนพงษ์ วันจันทึก อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ต่อการพัฒนาเมืองและประเทศ ตลอดจนความคาดหวังการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ผลการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงฯ ในรอบ 4 ปี และแผนการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ รวมทั้งกิจกรรมเวทีกลางช่วง Transport Quiz & Fun ตอบคำถามรับรางวัล สอดแทรกการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงฯ โครงการสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และส่งเสริมความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัยนครพนม ระบบคมนาคมขนส่ง