"ประจิน" สั่งเบรคงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

6 September 2018


นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 6 ก.ย. 2561 ยังไม่อนุมัติโครงการใด ๆ ที่เสนอขอใช้งบกองทุนฯ ปี 2561 (เพิ่มเติม) และปี 2562 เนื่องจากต้องการรอความชัดเจนผลการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เงินกองทุนฯ บิดเบือน ขาดความโปร่งใส ซึ่งจะต้องรายงานผลตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในวันที่ 21 ก.ย. นี้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ยังไม่อนุมัติโครงการใด ๆ ที่ยื่นเสนอขอใช้งบกองทุนฯ เข้ามา แต่เพียงแค่รับทราบในหลักการการจัดทำคำขอ 2 งบประมาณ คือ 1."งบประมาณจากกองทุนประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) สนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน" ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท และ 2."งบประมาณจากกองทุนประจำปี 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)" ในวงเงิน 10,448 ล้านบาทธรรมยศ


"ที่ประชุมได้เสนอแนะให้กลับไปพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 1.ควรกำหนดชื่อแผนงานให้สอดคล้องกับคำขอ เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรระบุชื่อโครงการให้ชัดเจน 2.ควรพิจารณาด้านการกระจายโอกาสการขอใช้งบให้เกิดความทั่วถึง และ 3.คำขอใดที่ยังไม่สมบูรณ์ รายละเอียดไม่ครบถ้วน เพราะขาดประสบการณ์ในการจัดทำคำขอ ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำ"

สำหรับคำขอที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ แบ่งเป็น การขอใช้งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้สนับสนุนกลุ่ม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ที่มีกรอบวงเงิน 5,200 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคิดเป็นมูลค่า 1,640 ล้านบาท จากคำขอดังกล่าวไปนี้ 1.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เป้าหมาย 5,000 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 2,630 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 2,090 ล้านบาท

2.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท เป้าหมาย 350 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 653 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 4,626 ล้านบาท

3.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป้าหมาย 170 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 319 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 1,310 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้รับทราบในหลักการในเบื้องต้น ว่า ทุกโครงการที่เสนอมานั้นเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมในการดำเนินการ จึงขอให้มีการจัดทำเอกสารให้สมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย โดยให้จัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายใน 26 ก.ย. 2561 เพื่อให้ ส.กทอ. ดำเนินการต่อไป

ส่วนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาท มีผู้ผ่านเกณฑ์ 380 คำขอ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท จากคำขอที่เสนอเข้ามา 955 โครงการ วงเงิน 33,341 ล้านบาท โดยคำขอที่เสนอเข้ามาแบ่งเป็น ส่วนที่ 1 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ส่วนที่ 2 ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส่วนที่ 3 กลุ่มงานสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ประจิน