เอาจริง! ล่าประมงผิดกฎหมาย “ฉัตรชัย” ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติแก้ปัญหา

6 September 2018


22 จังหวัดชายทะเลตื่น ! เปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่ "ฉัตรชัย" แม่ทัพแก้ปัญหาไอยูยูฟิชชิ่ง หลังไทยดันเป็นวาระแห่งชาติ เดินหน้าขับเคลื่อนปลอดสัตว์น้ำสินค้าประมงปลอดจากประมงผิดกฎหมายตลอดห่วงโซ่ทั้งนำเข้าและส่งออกแหล่งข่าวคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย การประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือไอยูยู ฟิชชิ่ง เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  วันนี้ (วันที่ 6 ก.ย.61) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำ และสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็นวาระแห่งชาติ   ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางธันยา เลาหทัย และ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล เพื่อเข้าร่วมแก้ปัญหาและการขับเคลื่อนไทยมุ่งไปสู่ประเทศที่ปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงผิดกฎหมายตลอดทั้งระบบห่วงโซ่สำหรับองค์ประกอบคณะนี้ มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองประธานกรรมการ  ส่วนกรรมการประกอบไปด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานกลางแห่งชาติองค์การตำรวจสากลในประเทศ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และอธิบดีกรมประมง

อำนาจหน้าที่ 1.กำหนดนโยบายเกี่ยวกับพัฒนาการประมงของไทยให้ปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงผิดกฎหมาย 2.กำกับดูแลให้ความเห็นชอบประสานความร่วมมือ หรือดำเนินการใดๆ ในการขับเคลื่อนการปฎิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงผิดกฎหมายสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า ไอยูยู ฟิชชิ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กรมประมง ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ธนพร ศรียากูล ประมง ไอยูยู