ด่านสอง "สนช."ตั้งทีมสอบประวัติว่าที่7กสม.

6 September 2018


ที่ประชุมสนช.ตั้งกมธ.สอบประวัติว่าที่ 7 กสม.ภายใน 60 วันก่อนส่งกลับให้ลงมติต้นเดือนพ.ย. นี้วันนี้(6ก.ย.2561) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 4 จำนวน 7 คน
กำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณากำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หรือภายในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ก่อนส่งกลับมายังที่ประชุมใหญ่สนช.เพื่อลงมติอีกครั้ง โดยคาดว่า สนช.จะนัดพิจารณาลงมติในช่วงวันที่ 8 หรือ 9 พฤศจิกายนนี้

ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสม.ดังกล่าว ประกอบด้วย 1.นางสมศรี หาญอนันทสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ 2.นายไพโรจน์ พลเพชร ประธานมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 3.นายจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4.นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 5.น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 6.นางพรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ7.นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการด้านนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การสรรหา กสม.ครั้งนี้ สืบเนื่องจากการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. ในชั้นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสนช. มีความเห็นร่วมกันว่าควรเซ็ตซีโร่ กสม.ชุดที่มี นายวัส ติงสมิตร เป็นประธาน เนื่องจากนานาชาติมอง กสม.ว่า มีกระบวนการสรรหาไม่เปิดกว้าง ไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ทำให้ กสม.ถูกลดเกรด จึงเป็นเหตุให้ต้องเซ็ตซีโร่ เพื่อเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ