PTG ยืนยันปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น “รัชกิจ โฮลดิ้ง” ไม่กระทบการจัดการธุรกิจยังเดินตามแผนธุรกิจที่วางไว้

6 September 2018


 

 

“พีทีจี เอ็นเนอยี” ยืนยันปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใ น “รัชกิจ โฮลดิ้ง” ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบ ริษัท และยังคงถือหุ้นใน PTG จำนวน 25.12% ย้ำภายในสิ้นปีนี้จะเปิดสาขาสถา นีบริการน้ำมันและแก๊สแอลพีจี ให้ครบ 1,900 สาขาทั่วประเทศ

 

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการแจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ “รัชกิจ โฮลดิ้ง” แต่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน PTG อยู่ที่ 25.12%

 

“การบริหารงาน ทิศทางการกำหนดนโยบาย และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเหมือนเดิม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การถือหุ้นของสมาชิกในครอบครัวเ ป็นการดำเนินการปกติเพื่อความเห มาะสมในครอบครัว และทางครอบครัวขอยืนยันความเหนี ยวแน่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน” นายพิทักษ์ กล่าว 

โดยบริษัทยังคงมีเป้าหมายในการดำ เนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลั งของปี 2561 ในการเดินหน้าเปิดสาขาสถานีบริก ารน้ำมันและแก๊สแอลพีจี เพื่ออยู่ที่ 1,900 สาขา ในช่วงสิ้นปี โดยจะเน้นการขยายสาขาเฉพาะในพื้ นที่ ซึ่งยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสู ง เช่น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากมองเห็นแนวโน้มการตอบรั บที่ดีจากปริมาณการขายที่เติ บโตอยู่ที่ 14% มากกว่าอัตราการเติบโตในภาพรวม ซึ่งอยู่ที่ 8%

 

อีกทั้งจะเพิ่มการให้ความสำคัญใ นกลุ่มธุรกิจนอนออยล์ ด้วยการวางแผนขยายจำนวนสาขาของธุรกิจนอนออยล์ให้รวมทั้งหมดอยู่ที่  500 สาขา ซึ่งได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ Max Mart, ร้านกาแฟพันธุ์ไทย, ร้านคอฟฟี่เวิลด์, ร้านข้าวแกงครัวบ้านจิตร, ร้านซ่อมบำรุงสำหรับรถบรรทุก Pro Truck และสำหรับรถยนต์ Autobacs ส่วนโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ ขณะนี้เริ่มการรับรู้รายได้และกำ ไรตั้งแต่ไตรมาส 2/2561 แล้ว และคาดว่ากำไรในปี 2561 จะอยู่ที่ 40 ล้านบาท และปี 2562 คาดว่าจะมีกำไรสุทธิตามสัดส่วนก ารถือหุ้นที่ระดับ 240-280 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทคาดว่าจะมีสัดส่วนกำไรสุท ธิจากธุรกิจนอนออยล์เพิ่มขึ้นมา อยู่ที่ระดับ 20-25% 

 


พีทีจี เอ็นเนอยี