ไทยจับมือ FAO-ญี่ปุ่น! หาแนวทางลด Food Waste and Loss

6 September 2018
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดตัวโครงการ Capacity Building to Reduce Avoidable Food Waste in Micro, Small and Medium Food Processing Enterprises and in Retail ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างไทยและ FAO โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของประเทศญี่ปุ่น มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 4 ปี (2560-2564) โดยดำเนินการในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการลด Food Waste and Loss ในเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ในประเทศไทย ในทุกกระบวนการตั้งแต่การแปรรูป การกระจายสินค้า และการค้าปลีก เพื่อนำไปประกอบการจัดทำคู่มือการลด Food Waste and Loss และให้ภาคธุรกิจนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่ไปยังภูมิภาคอื่นTP0_6778


การดำเนินโครงการนี้ FAO จะทำการสำรวจศึกษาข้อมูลและรายงานปัญหาที่ทำให้เกิด Food Waste and Food Loss ในกลุ่มเป้าหมายของประเทศไทย และจะนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสารคู่มือการลด Food Waste and Loss ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งจัดรูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำไปปฏิบัติ และให้คำแนะนำในการจัดทำ Draft National Strategy for Food Waste Reduction

อย่างไรก็ตาม "ความจำเป็นต้องทำให้มีอาหารเพียงพอและบริโภคอาหารอย่างสมดุล" นั้น ในอีกทางหนึ่งต้องเกิดจากระบบการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่งสินค้า และการบริโภคอาหาร ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด Food Loss และ Food Waste ใน Value Chain ซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอันดับต้นของโลก เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและตั้งเป้าหมายการเป็นครัวของโลก จำเป็นต้องให้ความสำคัญและสร้างจิตสำนึกอันเข้มแข็งสำหรับการจัดการ Food Loss และ Food Waste ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนfruits-465832_960_720


"ปัญหาเรื่องความอดอยาก หิวโหย เป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในฐานะทูตพิเศษด้านขจัดความหิวโหยสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ต่อที่ประชุมสมัชชาเอฟเอโอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อเดือน เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา โดยพระองค์ทรงเน้นย้ำว่า เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันทำงาน เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีความจำเป็นต้องทำให้มีอาหารเพียงพอและบริโภคอาหารอย่างสมดุล และจะทรงสนับสนุนงานที่จะช่วยทำให้บรรลุเป้าหมายการนำไปสู่การขจัดความหิวโหย โดยขอให้ร่วมกันทำงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผู้อดอยากหิวโหยและมีสุขภาพที่ดีต่อไป" นายระพีภัทร์ กล่าว

นอกจากนี้ ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้ จึงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์จะดีขึ้นในไม่ช้า เนื่องจากมั่นใจว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือและฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาพปกติ โดยประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
● กรมปศุสัตว์ จับมือ FAO สกัดโรคระบาดสัตว์ชายแดนระหว่างไทย-พม่า http://www.thansettakij.com/content/280802
● FAO ยกย่อง "สมเด็จพระเทพฯ" ทูตพิเศษ แก้ไขปัญหาความหิวโหยของผู้ยากไร้ http://www.thansettakij.com/content/275224


090861-1927
เพิ่มเพื่อน


ญี่ปุ่น เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานเศรษฐกิจ FAO Thansettakij ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ Food Waste and Loss โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต