ยื่นหนังสือนายกฯ ตรวจสอบ SISB!! หวั่นเป็นช่องทางนักซื้อขายหุ้น ไม่คำนึงถึงจริยธรรม

6 September 2018


กลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบ กรณีโรงเรียนเอกชน (ประเภทโรงเรียนนานาชาติ) นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศอื่นมาสอนในประเทศไทยอาจจะขัดต่ออธิปไตย หรือ ความมั่นคงภายในหรือไม่ และนำกิจการโรงเรียนจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจะจำหน่ายหุ้นให้กับประชาชนน่าจะขัดต่อ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือไม่
กลุ่มธรรมาภิบาล ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายครูไทยที่เป็นห่วงต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ไม่อยากให้ระบบการศึกษาของต่างชาติเข้ามาแทรกแซง ครอบงำ และก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระหว่างผู้มีโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงการเรียนแบบสากลโดยวิธีทางธุรกิจ ที่แต่มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลักสำคัญ โดยอาศัยช่องทางและโอกาสจากการที่คนไทยเริ่มมีค่านิยมอยากให้บุตรหลานของตนเองเข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนประเภทโรงเรียนนานาชาติ ว่า บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทโรงเรียนนานาชาติ และให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 บริษัทฯ ดังกล่าว ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนตราสารทุน (Filling) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) จำนวน 260 ล้านหุ้น ในราคาพาร์ หุ้นละ 0.50 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณารับรองของ กลต. ว่าจะพิจารณารับรองหรือไม่ โดยในการนี้ นายยิว ฮอค โคว (ชาวสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ชาวต่างชาติ จำนวนร้อยละ 45.40) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน รวมทั้งเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้วอยู่ที่ 340 ล้านบาท โดยหุ้นที่จะเสนอขายไอพีโอเป็นหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 260 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท จำนวน 26 ล้านหุ้น และจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 234 ล้านหุ้น"

 

©www.sisb.ac.thการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 498/11 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ประกอบธุรกิจประเภทโรงเรียนนานาชาติ และให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ    โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมัยและร่วมทุนในกิจการร่วมค้าในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่) และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดยนำหลักสูตรการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์มาเป็นหลักสูตรพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย ซึ่งได้เก็บค่าเล่าเรียนเฉลี่ยประมาณปีการศึกษาละ 400,000-600,000 บาทต่อคน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายครูไทย และประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่จะให้บุตรหลานเข้าถึงการเรียนการสอนแบบสากลในระบบของโรงเรียนนานาชาติของเอกชนที่มีค่าเล่าเรียนสูงเกินควร ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่เสมอภาคในด้านการศึกษา เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และอาจเป็นช่องทางให้นักซื้อขายหุ้น อาศัยเงื่อนไขจากวิธีการดังกล่าวเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ทางที่มิชอบ ผ่านการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจ จึงขอให้ท่านตรวจสอบ และ/หรือ มีข้อสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินการดังกล่าวของ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1.ให้ตรวจสอบว่าน่าจะเป็นการกระทำที่อาจจะขัดต่ออธิปไตย หรือ ความมั่นคงภายใน หรือไม่ กรณีได้นำหรือจะนำเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศอื่นมาสอนให้แก่คนชาติไทยในราชอาณาจักรไทย

2.ให้ตรวจสอบว่าน่าจะเป็นการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม และขัดต่อระบบการศึกษาในหลักสูตรขั้นพื้นฐานของประเทศไทย และ ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 หรือไม่

3.ให้ตรวจสอบว่าน่าจะเป็นการกระทำที่อาจจะไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  ประกาศ หรือ คำสั่งอื่น ๆ ของ กลต. หรือไม่โรงเรียนนานาชาติ SISB นักซื้อขายหุ้น