IFEC ตั้ง “พล.ต.บุญเลิศ” รักษาการซีอีโอ/ปลด “ศุภกร”

6 September 2018


รายงานข่าวจากบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อิสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ IFEC แจ้งว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. มีมติให้ นายศุภกร แย้มงามเหลือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พ้นจากหน้าที่ทุกตำแหน่งใน IFEC สาเหตุจากรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ระบุว่านายศุภกร ได้แต่งตั้งตนเองขึ้นปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยพลการที่ประชุมคณะกรรมการฯ  ยังมีมติแต่งตั้ง พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ กรรมการรักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และให้ นายพีรธัช สุขพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

นอกจากนี้มติที่ประชุมกรรมการ ฯยังได้ขยายเวลาเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากเดิมที่กำหนดให้ส่งรายชื่อถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16.30 นั้น ไปเป็นวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. โดยเปิดให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็น 7 คน เพิ่มเติม 1 คน แทนนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทฯ  ที่ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561IFEC พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ ศุภกร แย้มงามเหลือ