รมว.เกษตรฯสั่งเร่งแก้ ปัญหา 7 จังหวัดพื้นที่ คทช.ด่วน

6 September 2018


“กฤษฎา” ปูพรมสั่งตรวจสอบพื้นที่ดิน คทช.เกษตรกรใช้ที่ดินตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  เผย พบ 7 จังหวัดมีปัญหา  จี้ ปลัดเกษตร-อธิบดีเร่งช่วยเหลือด่วน ชี้หลายพื้นที่ ยังขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาอาชีพ การใช้เครื่องมือไม่เต็มประสิทธิภาพ  สั่ง ประสานผู้ว่าฯ  ผนึกแก้ปัญหา  รายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ

 

นายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ได้สั่งการด่วนที่สุดให้ปลัดเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก)  ปฎิรูปที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด รวมทั้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่ที่รัฐบาลที่ได้จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช )  แล้วมีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินดังกล่าวด้วย นั้น พบวาจากการที่ได้ติดตามการดำเนินงานพัฒนาอาชีพตามโครงการ ให้แก่แก่ประชาชนหรือเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  จันทบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีพื้นที่หลายแห่งยังขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาอาชีพหรือบางพื้นที่ประชาชนที่ได้รับที่ดินหรือเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ     ดังนั้น จึงให้ สหกรณ์จังหวัด ในฐานะเลขานุการ อนุกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด เป็นหน่วยหลัก และ ส.ป.ก.จังหวัด เกษตรจังหวัด/อำเภอ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุนดำเนินการดังนี้1.ในกรณีที่จะมีการจัดที่ดินทำกินตามโครงการคทช.ในพื้นที่จังหวัดใดก็ขอให้ส่วนราชการ กษ.ที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมการด้านงบประมาณ แผนงาน/โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด /โครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นให้พร้อม เมื่อได้รับการส่งมอบรายชื่อประชาชนจากอนุกรรมการด้านจัดที่ดิน (กรมที่ดิน/ที่ดินจังหวัด มท.)ทั้งนี้อาจขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการหรือภาคเอกชนหรือขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงในส่วนส่วนกลางก็ได้

2.ในพื้นที่จังหวัดที่เกษตรกรที่รับมอบที่ดินมาแล้ว ขอให้ตรวจสอบและหาทางพัฒนาช่วยเหลือประชาชนให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย3.ขอให้เร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรืองบประมาณพัฒนาจังหวัด

4.ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ประสานงานเชิญประชุม อ.พ.ก.จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อให้สหกรณ์จังหวัด ได้รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรตามโครงการ คทช.พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคด้วยรวมทั้งให้ที่ประชุมพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้ปลัดเกษตรได้มอบหมายผู้ตรวจกระทรวงและผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่เกี่ยวข้องลงไปติดตามการดำเนินงานตามโครงการ คทช. ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอีกทางหนึ่งด้วยพร้อมทั้งหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย รวมทั้งมอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ติดตามเร่งรัดการพัฒนาอาชีพ ภายใต้ โครงการ คทช. และรายงานความพร้อม/ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆด้วย 


ส.ป.ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) กฤษฎา บุญราช คทช. อ.พ.ก.