ครม.ไฟเขียวตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

5 September 2018


ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 4 ก.ย. 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จำนวน 7 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้1. นายสุธรรม อยู่ในธรรม
2. นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์
3. นายสมชาติ สร้อยทอง
4. นางอร่ามศรี รุพันธ์
5. นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล
6. นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
7. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และให้บุคคลดังกล่าวประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการหนึ่งคนก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไปครม. คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า