BIO Investment Asia 2018 : นวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสสตาร์ตอัพ

4 September 2018


'ทีเซลส์' จับมือนานาชาติ หนุนการลงทุนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จัดประชุม BIO Investment Asia 2018 ในงาน Thailand International Lab 2018 ด้านนักวิชาการไทย-ต่างชาติ ร่วมเปิดเวทีเสวนานวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดโอกาส StartUp จับคู่ทางธุรกิจเสริมศักยภาพการแข่งขันบนเวทีระดับโลก04


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศความพร้อมจัดการประชุมและนิทรรศการ BIO Investment Asia 2018 ในงาน Thailand International Lab 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. นี้ ที่ไบเทค บางนา ภายในงานพบกับความร่วมมือของประเทศไทยกับนานาชาติ เพื่อผลักดันการลงทุนในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ สานต่อยุทธศาสตร์ชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การประชุมเสวนาโดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ ในการนำนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับผู้ประกอบการ StartUp ด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กับกลุ่มนักลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับโลก โดยดูรายละเอียดการประชุมและเสวนาเพิ่มเติม ได้ที่ www.tcels.or.th05 ภาพรวม


ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กล่าวว่า การเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความต้องการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของบริการทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศ ทีเซลส์ในฐานะหน่วยงานหลักที่สนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทย ด้วยการสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคคลากรในด้านชีววิทยาศาสตร์ จึงได้จัดการประชุมและนิทรรศการ BIO Investment Asia 2018 ขึ้น ภายในงาน Thailand International Lab 2018 เพื่อผลักดันให้งานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง

รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยในงานด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้ ทีเซลส์ยังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งโครงการ Medicopolis หรือ เวชนคร เมืองสุขภาพที่บูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ ของการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยใช้นวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการ Medicopolis จะมีทั้งเขตที่อยู่อาศัย เขตให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์วิจัย และพัฒนา เวชภัณฑ์ ยา และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีเป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ในปัจจุบัน มีโครงการเวชนครในจังหวัดนำร่อง ได้แก่ ปราจีนบุรี สกลนคร เชียงราย และพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายขยายให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ02 ดร. นเรศ ดำรงชัย ผอ.ทีเซลส์


การจัดประชุมและนิทรรศการ BIO Investment Asia 2018 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศ ในการนำเสนอนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อการประชุม เสวนา การนำเสนอผลงาน รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจ ได้แก่

1.ความร่วมมือกับนานาชาติในด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของทั้ง 2 ประเทศ พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์

2.การประชุมและเสวนาที่จะนำเสนอองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ แนวทางยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยเทคนิค (HPTLC (High Performance Thin-Layer Chromatography) การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมด้าน Genomic Medicine และ Internet of Things (IoT) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรคและการขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นกำเนิด รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

3.การเปิดโอกาส StartUp ด้วยการประกวดแนวคิดธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนในรูปแบบการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและธุรกิจชีววิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของ StartUp ในภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้วยการเข้าโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ Mass Challenge เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับโลก

"ทีเซลส์มุ่งหวังให้การจัดประชุม BIO Investment Asia 2018 ในครั้งนี้ เกิดการพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์ของไทยอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ต่อไป"


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
อุตฯหารือเอกชนเหนือตอนล่าง2 เร่งโครงการ bio complexจ่อชงครม.เดือนนี้
Well-being Leader Biohacking


เพิ่มเพื่อน


ฐานเศรษฐกิจ นวัตกรรม สตาร์ตอัพ วิทยาศาสตร์ Thansettakij BIO Investment Asia 2018 ชีววิทยาศาสตร์ ชีววิทยา