ครม. ไฟเขียว! ก.ม.เลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ คาดกาบัตรหลังเลือกระดับชาติ 90 วัน

4 September 2018


ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ คาดเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งใหญ่ 90 วัน โดยจัดเลือกตั้ง 40 จังหวัด ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งก่อน


พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และให้ กกต. เป็นผู้จัดเลือกตั้ง จากเดิมที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. สามารถมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง ส่วนการเลือกตั้ง สก. สข. ตาม ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครนั้น ยังมีเช่นเดิม แต่ สข. ที่ครบวาระยังไม่อนุญาตให้เลือกตั้ง ส่วนอนาคตจะให้มี สข. หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

ส่วนผลการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นผู้ได้รับเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนของคนที่ไม่เลือกผู้ใด และกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ ต้องไม่มีคดีทุจริต ไม่มีคดีความติดตัว อยู่ในวาระครบ 4 ปี และยกเลิกคุณสมบัติโดยไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นต่อเนื่อง 3 ปี ขณะเดียวกันมีการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพิ่มจำนวนประชากรจาก 1 แสน เป็น 1.5 แสนคน และเขตเลือกตั้งระดับหมู่บ้านจากเดิม 25 คน แต่หากหมู่บ้านมีไม่ถึง 25 คน ให้ไปรวมกับหมู่บ้านอื่นได้ และมีการปรับแก้ข้อกฎหมายที่ไม่ลงตัว ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ สตง. ให้สอดคล้องกันในการใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบได้

ทั้งนี้ คาดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจากเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งระดับชาติระยะห่าง 90 วัน โดยตัดการเลือกตั้ง 2 ระยะ คือ ระยะแรก 40 จังหวัด ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง ระยะที่ 2 36 จังหวัด
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ร่างพ.ร.บ.กฏหมาย เลือกตั้งท้องถิ่น