แอล.พี.เอ็น.ชวนชาวคอนโดฯ สร้าง ‘LUMPINI Zero Waste’

5 September 2018


“ขยะ” กลายเป็นภาระสังคม ที่ทุกๆ คนต้องร่วมมือกันแก้ไข

การเริ่มต้นที่ดี คือการเริ่มต้นจากตัวเอง เริ่มต้นจากที่บ้าน ด้วยการรู้จักคัดแยกขยะ ไม่สร้างขยะที่เป็นภาระต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)  จึงเริ่มรณรงค์กิจกรรม “คัดแยกขยะ”
กับผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมทั้งหลาย มาตั้งแต่ปี 2552 โดยเริ่มต้นจากพนักงานในองค์กร และขยายผลไปผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินี โดยนำร่องที่ชุมชนลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า แอล.พี.เอ็น.เน้นการให้ความรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมากขึ้นที่ผ่านมา แอล.พี.เอ็น. ได้จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ อาทิ “ขอขวด แลก ข.ไข่” เป็นการนำขวดที่ไม่ใช้แล้ว มาแลกเป็นไข่กลับไปรับประทาน ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

ในปีนี้ ต่อยอดกิจกรรมคัดแยกขยะ ภายใต้ชื่อ “LUMPINI Zero Waste” โดยวางแผนนำร่องกิจกรรมที่ชุมชนลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก  พร้อมตั้งเป้าให้เป็นชุมชนต้นแบบ ในการขยายผลไปสู่ชุมชนลุมพินีอื่นๆ ที่มีมากกว่า 137 ชุมชน และมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 2 แสนคน

แอล.พี.เอ็น. เริ่มดำเนินการสู่เป้าหมาย “LUMPINI Zero Waste” โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงการ ลด ละ เลิก ให้กับผู้อยู่อาศัย ให้หันมาใช้วัสดุทดแทนต่างๆ อาทิ ถุงผ้า การพกขวดนํ้า หรือแก้วนํ้าส่วนตัว กล่องข้าวใส่อาหาร พร้อมทั้งหาแนวร่วมร้านค้าภายในชุมชน ให้ความสำคัญกับการลดใช้พลาสติกประเภท “ใช้ครั้งเดียวทิ้ง” เช่น ถุงพลาสติก หลอดดูดนํ้าโดยลดแจกถุงพลาสติกในการซื้อของแต่ละครั้ง โดยร้านค้าจะถามก่อนว่า ลูกค้าต้องการถุงพลาสติกไหม

ขั้นตอนต่อไป แอล.พี.เอ็น.จะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน หรือตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ รวมไปถึงสื่อโฆษณาบน LED ในลิฟต์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนให้มากขึ้น

หน้า 26-27 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,391 วันที่ 12-15 สิงหาคม 2561แอล.พี.เอ็น. LPN ขยะ แอลพีเอ็น LUMPINI Zero Waste