ชงกม.นวัตกรรมเข้าครม.-กษ.เสนอขยายแผนผลิตและตลาดข้าวครบวงจร

4 September 2018


ชงกม.นวัตกรรม2ฉบับเข้าครม. ด้านกษ.เสนอขยายโครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

วันนี้(4ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีวาระการพิจารณาที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.)

โดยวาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับด้านนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีการเสนอกฎหมายเข้ามาให้พิจารณา 2 ฉบับ คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ..... ส่วนอีกฉบับคือ ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.... ซึ่งเสนอโดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.)ส่วนวาระอื่นๆ กระทรวงการคลัง เสนอการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบัน ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พ.ศ.....

กระทรวงพาณิชย์ เสนอท่าทีไทย สำหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่7

กระทรวงการต่างประเทศขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญา ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กรมประชาสัมพันธ์ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์นวัตกรรม ทำเนียบรัฐบาล ประชุมคณะรัฐมนตรี