กรมปศุสัตว์ปลื้ม !! กวาด 6 รางวัลเลิศรัฐประจำปี 61

3 September 2018


กรมปศุสัตว์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 61 กวาด 6 รางวัล วัดผลประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ “สรวิศ” ลั่นพัฒนาไม่หยุดยั้ง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล 6 ผลงาน จากสาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
“ประกอบด้วย สาขาบริการภาครัฐ 1. ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย เป็นรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 2. การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นรางวัลการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ รางวัลที่ได้รับการันตีคุณภาพการบริหารจัดการ โดยเฉพาะโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เป็นการจัดการที่ดีของกรมปศุสัตว์ จนได้รับรางวัล ด้วย 3. เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เป็นรางวัลมาตรฐานการบริการ (ระดับดีเด่น) 4. ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นรางวัลพัฒนาการบริการ (ระดับดีเด่น) 5. การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร (Sakon Nakhon Model) เป็นรางวัลพัฒนาการบริการ (ระดับดี) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 6. โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (ระดับดีเด่น)”

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้น การที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการทำงานในการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ และเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้กรมปศุสัตว์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลทุกปี เพราะกรมปศุสัตว์มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดความสุขแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บุคลากรทุกคน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม วางแผนและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รวมถึงมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม นโยบายหรือโครงการที่จะดำเนินงานในอนาคต จะมีการขยายผลการปรับปรุงกระบวนงานต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และขยายไปยังหน่วยงานในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้ ซึ่งการได้รับรางวัลต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ พัฒนาการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและเกษตรกรต่อไป โดยรางวัลนี้จะรับในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน: Good Governance for Better Life”สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ รางวัลเลิศรัฐ