"สุเมธ"สั่งโยกย้ายระดับบริหาร

3 September 2018


จากหนังสือคําสั่งของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่ 155 /2561 เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร ดังนี้

1. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY) และรักษาการ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (รักษาการ DE) ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส (88) ระดับรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ เพียงตําแหน่งเดียว2. นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (DD) ดํารงตําแหน่ง รักษาการ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (รักษาการ DE) อีกตําแหน่งหนึ่ง โดยมีอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย3. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) ดํารงตําแหน่ง รักษาการ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) อีกตําแหน่งหนึ่ง โดยมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ได้ลงนามตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไปการบินไทย โยกย้ายพนักงาน