แอกชันแพลนกกต. เฟ้น ‘200 วุฒิสมาชิก’ ส่งคสช.

3 September 2018


 

ค่อนข้างชัดเจนที่ห้วงเวลาการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะเกิดขึ้นราวต้นปีหน้า เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกส.ว.ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งส.ส.ไม่น้อยกว่า 15 วัน

ดังนั้นเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ประกาศวันเลือกตั้งส.ส.น่าจะเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทำให้ กกต.ต้องประกาศผลการได้มาซึ่ง ส.ว. ในวันที่ 22 มกราคม 2562

จากแผนปฏิบัติการดำเนินการได้มาซึ่ง ส.ว. ของ กกต. พบว่า หลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ทาง กกต.จะประกาศให้ระเบียบกกต.ว่าด้วยที่มาส.ว. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 กันยายน

ถัดมา วันที่ 1 ตุลาคม กกต.จะเตรียมจัดหาสถานที่รับสมัครเลือกตั้งส.ว. พร้อมๆ กับจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ว. จากนั้นในระหว่างวันที่ 22-31
ตุลาคม เป็นวันรับลงทะเบียนองค์กรวิชาชีพนิติบุคคล วันที่ 1-5 พฤศจิกายน ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดจะตรวจสอบคุณ สมบัติขององค์กร

ส่วนวันที่ 15 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกส.ว. ก่อนที่วันที่ 16 พฤศจิกายน เสนอร่างพ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี  และเสนอร่างพ.ร.ฎ.ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนนำร่างพ.ร.ฎ.ขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นลำดับถัดไป
ในการเลือก ส.ว. จะไม่เลือกพร้อมกันในวันเดียวเหมือนเลือกตั้งส.ส. เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้ เลือกตั้งเป็น 3 ระดับ คือระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งที่มาส.ว. จะมาได้ 2 ทางคือ สมัครอิสระและองค์กรนิติบุคคลส่งสมัคร เท่ากับว่า จะมีส.ว. อิสระ 100 คน และส.ว.แบบตัวแทนองค์กร 100 คน รวมเป็น 200 คน
วันที่ 3 ธันวาคม กกต.จะจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกส.ว. เพื่อเตรียมเลือกส.ว.ทั้ง 3 ระดับ ถัดไปวันที่ 5 ธันวาคม ประกาศวันเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ขณะที่วันที่ 10-14 ธันวาคม เปิดรับสมัครส.ว.ระดับอำเภอ จากนั้นวันที่ 22 ธันวาคม เป็นการประชุมชี้แจงกับผู้สมัครและแจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครระดับอำเภอ

วันที่ 30 ธันวาคม เป็นวันเลือกผู้สมัครส.ว.ในระดับอำเภอ และวันที่ 2 มกราคม กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกส.ว.ระดับอำเภอ

วันที่ 6 มกราคม จะเป็น การเลือกส.ว.ระดับจังหวัด และวันที่ 16 มกราคม เลือกส.ว.ระดับประเทศ ก่อนที่วันที่ 7 มกราคม ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับประเทศ หาก กกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยสุจริตยุติธรรมและเที่ยงธรรม และไม่มีการร้องคัดค้านการเลือกส.ว. กกต.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับประเทศในวันที่ 22 มกราคม โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดลงมาจำนวน 10 คน ในแต่ละกลุ่ม รวมจำนวน 200 คน เพื่อให้ คสช.พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อ

สำหรับรายชื่อ ส.ว.ที่เหลือ คสช.จะคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาส.ว. ให้ได้จำนวน 194 คน และอีก 6 คนมาจากผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เมื่อได้รายชื่อส.ว.ที่ได้จากการคัดสรรครบ 250 คน คสช.จะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงโปรดเกล้าฯ โดยมีหัวหน้า คสช.เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราโชวาท

จับตาเดือนกันยายนนี้ จะได้เห็นบรรยากาศการสรรหา 200 คน ชุดคสช.ชุดแรก ทั้งเป็น การพิสูจน์ความโปร่งใสในการทำหน้าที่ของกกต.ชุดใหม่ด้วย

|เซกชั่น : การเมือง
| โดย : โดยโต๊ะข่าวการเมือง
|หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 16 ฉบับ 3397 ระหว่างวันที่ 2-5 ก.ย.2561กกต.