นายกฯชี้โซนนิ่งเกษตรกรรมจะช่วยสร้างราคาสินค้าเกษตร

1 September 2018


นายกฯชี้โซนนิ่งเกษตรกรรมจะช่วยสร้างราคาสินค้าเกษตร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า”สำหรับสถานการณ์ข้าวในปีนี้ หลายประเทศต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ทำให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย ก็เป็น“ปีทองของข้าวไทย” อีกปีหนึ่งนะครับ

ต่อเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วซึ่งไทยส่งออกข้าวทั้งสิ้น 11.63 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.93 แสนล้านบาท คาดว่าปีนี้จะส่งออกข้าวได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัน ก็จะเป็นผลดีต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศ อย่างไรก็ตามนะครับ เรายังคงจำเป็นร่วมมือกัน ดำเนินการตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” นะครับ

ไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียว รวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ของประเทศด้วย ว่าเราจะได้ใช้โอกาสนี้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ที่จะไม่นำมาสู่ “วังวน” ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ตกต่ำ เนื่องจากจำนวนผลิตมากเกินไป 

เพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะเห็นว่าอะไรที่ราคาดีก็เฮโลกัน ปลูกพืชชนิดเดียวกันในเวลาเดียวกันนะครับ ตลาดที่มีอยู่เท่าเดิมรองรับไม่ไหว เมื่อผลผลิตล้นตลาด เมื่อสถานการณ์นอกประเทศหรือที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เขาเป็นปรกติ ข้าวมันก็เกิน เกินความต้องการ เราก็ถูกกดราคา ราคาที่เคยดีอยู่ก็ “ตกต่ำ” มันก็กลับเป็นปัญหาซ้ำๆ เดิมๆ อยู่แบบนี้

ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยน ไม่เชื่อคำแนะนำของภาครัฐ ไม่ใช้ข้อมูลทางดิจิตอลออกไปเสริมด้วย เราก็จะไม่รู้อะไรเลย เราจะผลิตอย่างเดียวให้มากที่สุด ให้ได้เงินมากที่สุด จริงๆ แล้วมันยิ่งได้เงินน้อยลง ต้องผลิตแต่พอสมควร ให้คำนึงถึงการตลาดด้วยเสมอ รัฐบาลนี้ จะนำพาพี่น้องเกษตรกรไปสู่ “การปฏิรูป” ภาคการเกษตรให้ได้ ก็ขอเพียงความเข้าใจและร่วมมือ เท่านั้น นะครับ

นอกจากนี้การส่งเสริมการเกษตรยังได้มุ่งเน้น “การสร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้กับสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย เช่น มะม่วง จากเดิมเราปลูกเป็นพืชหลังบ้าน ปัจจุบันส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ใช้ ศพก. เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงทั้งประเทศ มีการจัด Zoning นำเทคโนโลยีการผลิตส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการตัดแต่งกิ่ง ควบคุมโรคแมลง ห่อผล การส่งเสริมการทำผลผลิตนอกฤดู การพัฒนามาตรฐานตามระบบ GAP และวางระบบLogistic อย่างเหมาะสม

จนสามารถสร้างแบรนด์ “Thai Golden Mango” ได้นะครับ ส่งมะม่วงออกต่างประเทศได้กว่า 70,000 ตัน สร้างมูลค่าให้กับประเทศได้กว่า 3,000 ล้านบาท ต้องรักษาคุณภาพให้ดี ให้หวาน ไม่ใช่ส่งได้มากขึ้นๆ แล้วคุณภาพไม่ได้ควบคุม ควบคุมไม่ได้มากต่อไปก็เป็นมะม่วงเปรี้ยว เขาก็ไม่สั่งซื้อเราอีกต่อไปนะครับ อย่าทำลายพวกเรากันเองนะครับนอกจากนี้สินค้าเกษตรหลายชนิด เรายังสามารถปลูกเพื่อทำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศ ทั้ง กล้วยไม้ ทุเรียน ลำไย มังคุด กาแฟ และอีกหลายชนิดสินค้านะครับ ที่จะสามารถสร้างสินค้าเกษตรให้มีความเข้มแข็งขึ้น เราจำเป็นที่จะต้องเดินไปพร้อมๆกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจะต้องสาน “พลังประชารัฐ” ร่วมกัน จะสามารถสร้างมูลค่าการผลิตภาคเกษตรGDP คิดเป็นมวลรวมภาคเกษตรได้ 1.35 ล้านล้านบาทนะครับ

ในสัปดาห์นี้ รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร จัด “งานเกษตรสร้างชาติ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน นี้ ณ สวนลุมพินี ก็เป็นอีกงานนะครับ ที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ มหภาค รวมทั้งการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับพี่น้องประชาชน โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนในเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งเกษตรผู้ผลิตและผู้บริโภค ก็ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น

ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชม ทำความเข้าใจ ว่าเกษตรสร้างชาติได้อย่างไร อีกทั้งมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และมาร่วมแรง ร่วมใจ “สร้างไทยไปด้วยกัน”ข้าว ศาสตร์พระราชา มะม่วง