รัฐมนตรีอาร์เซ็ป เดินหน้าหาข้อสรุปภายในปี 61

1 September 2018


รัฐมนตรีอาร์เซ็ปเดินหน้าหาข้อสรุปในประเด็นหลักของการเจรจาภายในปี 2561 เผยได้ข้อสรุปได้แล้ว 4 เรื่อง      ชี้การเปิดการค้าเสรีของอาร์เซ็ป ช่วยให้สมาชิกสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจการค้าโลกได้

นางสาวชุติมา บุณยประภัศรนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  หรือ อาร์เซ็ป ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 50 ประสบความสำเร็จอย่างมาก อาจถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ระดับรัฐมนตรีอาร์เซ็ปตกลงกันได้ในประเด็นหลักที่มีความสำคัญกับอนาคตของการเจรจา โดยเฉพาะใน 6 เรื่องสำคัญ คือ การจัดทำข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน การจัดทำข้อบทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วและได้มอบให้ระดับเทคนิคไปหารือกันต่อในรายละเอียดเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องเหล่านี้ให้ได้ภายในปี 2561

 

นางสาวชุติมา  กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ผู้เจรจาในระดับเทคนิคจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาไปสู่เป้าหมายตามที่ระดับรัฐมนตรีกำหนดไว้ โดยปัจจุบันสมาชิกอาร์เซ็ปสามารถหาข้อสรุปได้แล้ว 4 เรื่อง คือ การจัดทำข้อบทเรื่องพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า  การจัดซื้อจ้ดจ้างโดยรัฐ ผู้ประกอบการ SMEs และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สำหรับเรื่องอื่นๆ จะต้องพยายามเร่งหาข้อสรุปโดยเร็วต่อไป โดยเฉพาะใน 6 เรื่องที่ระดับรัฐมนตรีตกลงกันในการประชุมครั้งนี้ เพราะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเจรจาไปสู่ความสำเร็จ


อย่างไรก็ตามที่ประชุมระดับรัฐมนตรียังได้ตกลงแผนการทำงานในอนาคต เพื่อให้สามารถรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมระดับผู้นำได้ โดยกำหนดให้สมาชิกยื่นข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้า บริการ และลงทุนฉบับปรับปรุง ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ควบคู่ไปกับการหารือระดับสองฝ่าย เพื่อให้การเปิดตลาดระหว่างสมาชิกอาร์เซ็ปตอบสนองข้อเรียกร้องระหว่างกัน และให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีอาร์เซ็ปสมัยพิเศษ ในต้นเดือนตุลาคม 2561 เพื่อประเมินผลข้อเสนอเปิดตลาดฉบับปรับปรุง ก่อนเปิดให้สมาชิกยื่นข้อเสนอการเปิดตลาดฉบับสุดท้าย ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 จากนั้นจะมีการประชุมระดับเทคนิคเต็มรอบ ในวันที่ 21-27 ตุลาคม 2561 ที่นิวซีแลนด์ ก่อนที่ระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำสมาชิกอาร์เซ็ปจะพบกันในเดือนพฤศจิกายน ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สิงคโปร์

อย่างไรก็ตาม “ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกอาร์เซ็ปได้แสดงความมุ่งมั่นให้การเจรจาคืบหน้าและประกาศผลสรุปที่มีนัยสำคัญในปลายปี 2561 และจัดทำเอกสารผลการเจรจาเพื่อให้สามารถลงนามได้ในปี 2562  โดยเห็นว่า การรวมกลุ่มเพื่อเปิดการค้าเสรีในระดับภูมิภาคขนาดใหญ่เช่นอาร์เซ็ป ซึ่งมีสมาชิก 16 ประเทศ (อาเซียน 10 ประเทศ  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และอินเดีย) จะช่วยให้สมาชิกสามารถรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะผลการเจรจาจะทำให้อาร์เซ็ปกลายเป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมหนึ่งในสามของเศรษฐกิจโลก มีประชากรรวมกันกว่า 3.5 พันล้านคน มี GDP รวมกันมากกว่า 23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ป เชื่อมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคอาร์เซ็ปและตลาดโลกด้วย”

 

ทั้งนี้ ในส่วนการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป ในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 2.69 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58.66 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10.85 ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคอาร์เซ็ปที่ไทยส่งออกมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย โดยมีสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกล เหล็ก เป็นต้น


ชุติมา บุณยประภัศร อาร์เซ็ป การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค