นายกฯยินดีอปท.ผ่านประเมินวอนยึดหลัก”ธรรมาภิบาล”

1 September 2018


นายกฯยินดีอปท.ผ่านประเมินวอนยึดหลัก”ธรรมาภิบาล”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า “ขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) “ทุกแห่ง” ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และที่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะครับ ซึ่งได้ดำเนินการประกวดและประเมินกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ไม่น้อยกว่า 20 ปีแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการจูงใจและส่งเสริม อปท. ต่างๆ ทั่วประเทศให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งการจัดบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จากกุศโลบายดังกล่าว จะก่อให้เกิด อปท. ต้นแบบ และ อปท. ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี อีกทั้งยังจะสร้างความกระตือรือร้น ในการใช้ความคิด ความรู้ความสามารถ และพัฒนาทีมงานใน อปท. ไปด้วยในตัวนะครับ เพื่อจะสร้างศักยภาพหรือยกระดับความสามารถของตนในการพัฒนางาน พัฒนาคน และการมีส่วนร่วม ในแต่ละท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นแม้ว่าผลตอบแทนคือรางวัลจูงใจและประกาศเกียรติภูมิที่ได้รับ แต่สิ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญกว่านั้น ก็คือการแสดงออกถึงระดับความพร้อมในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งจริงๆ แล้วเราทำมาตลอดเวลานะครับ มีการกระจายอำนาจมาแล้วระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อจะเพิ่มความเข้มแข็งของท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองของเรา ซึ่งล้วนแต่นำมาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ

ยังจำกันได้หรือไม่ครับว่าเมื่อต้นปีนี้ มีข่าวดีๆ เกี่ยวกับบ้านเมืองของเราหลายเรื่อง โดยเฉพาะจังหวัดน่านได้รับรางวัลเกียรติยศ “เมืองท่องเที่ยวสะอาด” อันดับที่ 1 ของอาเซียน จากการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งล่าสุด นอกจากจังหวัดน่านแล้ว ก็มีจังหวัดยโสธรและจังหวัดตรัง ที่ก็ได้รับการยกย่อง ด้วยเช่นกัน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ ผมเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายจังหวัดน่าจะใช้เป็นกรณีศึกษา ทั้งในแง่การทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐ มีการร่วมมือกับภาคประชาชนอย่างเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ก็คือ “บ้าน” หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ เช่น ตลาด -ถนนคนเดิน ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ก็จะร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล เก็บและคัดแยกขยะ “ทุกครั้ง”พี่น้องประชาชนดูแลหน้าบ้านของตนให้น่ามอง “ทุกเช้า” และร่วมมือกันรักษาความสะอาดเส้นทาง - ตรอก ซอก ซอยในชุมชน “ทุกๆ วัน” โดยถือหลักการง่ายๆ ว่า “รักเมือง เหมือนรักบ้าน” เมื่อแต่ละบ้านมีห้องรับแขกไว้อวดสายตาผู้มาเยือน ที่สะท้อนการรักษาความสะอาดของเจ้าบ้านแล้ว ดังนั้นพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวก็คงเป็น “ห้องรับแขก” ของชุมชน ของบ้านเมืองที่รอต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อีกทั้งจะสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของ “ชาวชุมชน–เจ้าถิ่น” อีกด้วย ลักษณะนิสัยแบบนี้ ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดนะครับ แต่ต้องอาศัยการปลูกฝังกัน “ทุกเมื่อเชื่อวัน” ผลดีที่ได้ ก็ย่อมจะตกอยู่กับผู้อยู่อาศัยทุกคน ทุกท่าน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด “การท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน” อีกด้วย”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) อปท. หลักธรรมาภิบาล ศาสตร์พระราชา