ทีเอพียกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงงาน

30 August 2018


ทีเอพีเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงงาน มอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มุ่งพัฒนาการศึกษาของเยาวชน สานต่อแนวคิด Brewing a Better World

กลุ่มบริษัททีเอพี ขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนที่อาศัยบริเวณรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง มอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาประจำ ปี 2561 จำนวน 65 ทุน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจนจบปริญญาตรีแบบไม่ ต้องชดใช้ทุน

แลรี่ ลี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททีเอพี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไฮเนเก้น ไทเกอร์ และเชียร์ ในประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มบริษัททีเอพีเชื่อว่า โอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต และเยาวชนคือกำลังสำคัญของชุมชน และประเทศชาติ หากเปรียบเยาวชนในชุมชนของเราเป็นต้นกล้า การศึกษาก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ต้ นกล้าเหล่านี้เจริญงอกงามและเติบโตเป็นต้นไม้ที่มั่นคงแข็งแรงต่อไป ปัจจุบันมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ หมดโอกาสทางการศึกษา เพราะประสบกับปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ หรือขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องการเห็นชุมชนของเราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จึงได้จัดตั้งโครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่เราเข้าไปดำ เนินกิจการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานของเรา เพราะการศึกษาคือประตูสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพของเยาวชน ช่วยให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ และร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการการสื่อสารและพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวว่า การส่งเสริมคุณภาพสังคมและชีวิตของชุมชนบริเวณรอบโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่เรียกว่า Brewing a Better World โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน ภายใต้โครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” เราได้มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนที่เรียนดีและมีความประพฤติดีได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรีโดยไม่ต้องชดใช้ทุน บริษัทฯ พิจารณามอบทุนให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกๆ ปี และหากเยาวชนสามารถรักษาเกรดเฉลี่ยไว้ได้ ก็จะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเ นื่องทุกปีจนจบปริญญาตรี นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังพิจารณามอบทุนการศึกษาให้เป็นพิเศษแก่เยาวชนที่มีความสามารถ หรือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่สร้าง ชื่อเสียงให้ชุมชน อาทิ นักกีฬาทีมชาติ ซึ่งทุนการศึกษานี้สามารถต่อยอดความฝันของเด็กหลายคนให้เป็นจริงขึ้นมาได้

ในโอกาสครบรอบ 23 ปี ของการก่อตั้งกลุ่มบริษัททีเอพี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนโดยรอบโรงงานในตำบลไทรใหญ่ และตำบลราษฎร์นิยม ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทางบริษัทฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้ งสิ้น 65 ทุน ให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านเ กณฑ์การพิจารณาที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรีย นนักศึกษาเหล่านี้ได้ศึกษาหาความรู้สำหรับนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ปัจจุบัน ทุนน้ำใจทีเอพีได้ขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนจำนวนมาก ทำให้พวกเขาพร้อมเติบโตสู่คนที่ มีคุณภาพ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุ มชนให้ดีขึ้น อาทิ น.ส.มะลิวัลย์ ม่วงป๋อ นักเรียนทุนรุ่นที่ 1 จากตำบลไทรใหญ่ ที่จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้สอบติดข้าราชการครู ในจังหวัดนครปฐม

นางสาวแพรวพรรณ วิลาวรรณ หรือน้องแพรว อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนราษฎร์นิยม นักกิจกรรมตัวยงทั้งรำไทย เต้น Cover Dance นักกีฬาฟุตบอล และนักดนตรีระนาดเอก แต่ไม่ทิ้งการเรียนด้วยเกรดเฉลี่ ย 3.87 กล่าวว่า “ฐานะทางบ้านหนูไม่ได้ร่ำรวย มีคุณแม่เพียงคนเดียวที่ทำงานหา เงินเลี้ยงดูหนูและพี่ๆ อีก 2 คน พอได้ยินว่าทางกลุ่มบริษัทที เอพีมีโครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” หนูรู้สึกว่านี่คือโอกาสที่หนูจ ะได้เรียนต่อ จึงเขียนเรียงความ และส่งเอกสารเพื่อสมัครเข้าโครง การ และหนูก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนน้ำใจทีเอพี จากนั้นก็พยายามรักษาเกรดเฉลี่ย ให้ดีจนได้รับทุนมาเป็นปีที่ 5 แล้วค่ะ ทุนนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตให้หนู ได้เรียนโดยไม่ขัดสน ในทุกๆ ปี หนูพยายามใช้ทุนนี้ให้เกิดประโย ชน์สูงสุด ขอขอบคุณผู้ที่ริเริ่มโครงการที่ เห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาของ เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ”

นายกฤตธี เงินนิ่ม หรือน้องเอ๊าท์ อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนราษฎร์นิยม ผู้มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ กล่าวว่า “ผมเป็นนักเรียนทุนโครงการทุนน้ำ ใจทีเอพีรุ่นแรกครับ ปีแรกที่ได้ทุนผมเรียนอยู่ชั้น ป.4 ครับ ถึงวันนี้ผมได้รับทุนจากโครงการ มา 8 ปี แล้วครับ รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับทุ นนี้ คุณพ่อผมเสียชีวิตแล้ว มีคุณแม่ประกอบอาชีพขายของที่ตล าดนัดเพื่อเลี้ยงดูผมและพี่ชาย ถ้าไม่ได้รับทุน ผมคงต้องลำบากกว่านี้เพราะคงต้อ งย้ายไปเรียนในโรงเรียนที่อยู่ไ กลจากบ้าน ซึ่งไม่ต้องเสียค่าเทอม ทุนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ ผมได้มากเลยครับ ผมจะตั้งใจเรียนเพื่อรักษาเกรดเฉลี่ยให้ดีและเพื่อให้เป็นโปรแกรมเมอร์ตามที่ตั้งใจให้ได้ครับ ขอบคุณกลุ่มบริษัททีเอพีที่ มอบทุนนี้ให้กับผมและเพื่อนๆ อีกหลายคน ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก เพื่อให้พวกเราได้เรียนต่อครับ”

นางสาวมะลิวัลย์ ม่วงป๋อ หรือน้องเนย อายุ 21 ปี นักศึกษาปีที่ 5 สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้เรียนดี กีฬาเด่น นักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย นักเรียนทุนน้ำใจทีเอพีรุ่นแรก กล่าวว่า “คุณพ่อคุณแม่หนูประกอบอาชีพทำน า ฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบาก หนูเป็นนักเรียนทุนน้ำใจทีเอพี รุ่นแรกที่ได้รับโอกาสที่ดีนี้ ทุนนี้มีความสำคัญมากสำหรับหนู เพราะช่วยต่อยอดทางการศึกษาให้ห นูในทุกๆ ด้าน หนูได้รับทุนมาเป็นเวลา 8 ปี แล้วค่ะ เมื่อไม่นานมานี้หนูสอบบรรจุข้า ราชการครูคืนถิ่นได้ ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆ นี้ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาช่ว ยพาหนูมาส่งจนเกือบถึงฝั่งฝัน ถึงวันที่หนูใกล้จะสำเร็จการศึก ษา ได้เป็นข้าราชการครูดังที่ตั้งใ จไว้ และจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้ องๆ ต่อไปค่ะ”

“กลุ่มบริษัททีเอพี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ มีส่วนในการขยายโอกาสทางการศึกษ าให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับคุณภา พชีวิตในระยะยาวให้แก่เยาวชนที่ เป็นกำลังสำคัญของชุมชนและประเท ศชาติ ให้เขาได้มีอนาคตที่ดีและร่วมกั นพัฒนาชุมชนและประเทศของเราต่อไ ป”มร.แลรี่ ลี กล่าวทิ้งท้าย


กลุ่มบริษัททีเอพี ทุนน้ำใจทีเอพี