อบต.-อปท.ยื่นค้านร่างพ.ร.บ.สภาตำบล

30 August 2018


อบต.-อปท.ยื่นค้านร่างพ.ร.บ.สภาตำบล

 

นายจุฬา มีบุญรอด นายกสมาคมภสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (อบต.) พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อปท.) พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง ประธานกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และพล.อ. ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการกมธ.รับหนังสือ ซึ่งระบุประเด็นคัดค้าน อาทิ กำหนดให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคงเหลือหมู่บ้าน/เขตเลือกตั้งละ 1 คน โดยทางสมาคมฯขอคัดค้านการลดจำนวนสมาชิกให้คงมีหมู่บ้านละ 2 คนดังเช่น 20 ปีที่มี พ.ร.บ.สภาตำบล พ.ศ.2537 เป็นต้นมา เนื่องจากเห็นว่า เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 ทั้งยังคัดค้านกรณีที่ห้ามมิให้นำเงินของกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าของไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของหน่วยงานที่สามารถไปศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ เหตุใดจึงต้องจำกัดสิทธิเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ได้แก่

1.ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2.ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่...) พ.ศ... 3.ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่..) พ.ศ....4.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่...) พ.ศ... และ5.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ... โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯที่ตรวจพิจารณา และเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นจำเป็นเร่งด่วนบางประการของ อปท. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 15-30 สิงหาคม 2561

อย่างไรก็ดี พล.ท.ชาญชัย ประธานกมธ.การปกครองส่วนท้องถิ่น สนช. ระบุว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ และจะนำเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 สนช. อปท. อบต. คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.สภาตำบล