“สมชัย จิตสุชน “นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดกนง.

30 August 2018


“สมชัย จิตสุชน “นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดกนง.

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ตามที่ นายปรเมธี วิมลศิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เนื่องจากได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมได้มี มติคัดเลือกนายสมชัย จิตสุชน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 และจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่คือจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563ดร. สมชัย จิตสุชน ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มีประสบการณ์ในการทําวิจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงินการคลัง ความยากจน และการกระจายรายได้ ระบบสวัสดิการ การปฏิรูประบบการคลัง ปัญหากับดักประเทศรายได้ ปานกลาง และอื่น ๆ มีประสบการณ์ทํางานร่วมกับภาครัฐในหลากหลายฐานะ เช่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการระบบการชําระเงินแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารออมสิน เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรสําหรับกรรมการ Director Certification Program ตลอดจนเป็นผู้บรรยาย ประจําในหลักสูตรสําหรับผู้บริหารชั้นสูงเช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สํานักงาน ก.พ. สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรผู้สื่อข่าวสถาบันอิศรา

ดร. สมชัย จบปริญญาตรีและโท (เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ)จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of British Columbia ประเทศแคนาคาธนาคารแห่งประเทศไทย สมชัย จิตสุชน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)