ก.ล.ต.โบ้ยสช.ตัดสินใจSISBระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

29 August 2018


สืบเนื่องจากกรณีที่หนังสือพิมพ์"ฐานเศรษฐกิจ"ฉบับ 3396 วันที่30สิงหาคม-1กันยายน 2561 ประเด็น"สอบ‘SISB’เข็นโรงเรียนเข้าตลาดหุ้น" นั้น ทางทีมผู้สื่อข่าวได้ติดตามความคืบหน้าต่อกรณีนี้ จากทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าสามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯได้หรือไม่นั้น โดยนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า กรณีบมจ.เอสไอเอสบี (SISB) เตรียมระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดข้อมูล แต่เบื้องต้น SISB สามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) แต่คนที่สามารถตัดสินอนุมัติว่าได้หรือไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับผู้กำกับดูแล (Regurator) เจ้าของเรื่องหรือผู้กำกับดูแลธุรกิจนั้นๆ ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะ ก.ล.ต.ไม่มีอำนาจตัดสิน ซึ่งหากมีการดำเนินการและประกาศให้สาธารณชนรับรู้แล้ว และไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จะเกิดความเสียหายได้ แต่ตอนนี้ก.ล.ต.ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้กำกับดูแลทางต้นเรื่องแต่อย่างใด

“ในข้อกำกับของ ก.ล.ต. ไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัว สำหรับธุรกิจที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เพราะแต่ละธุรกิจจะมีผู้กำกับดูแล และไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ เช่น ประเทศอังกฤษ ธุรกิจเหล้าและบุหรี่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หรือในออสเตรเลียที่ให้ธุรกิจขายบริการทางเพศจดทะเบียนได้เช่นกัน เป็นต้น แต่ในประเทศไทยมีสังคมแตกต่างกันกับต่างประเทศ ดังนั้น คนยื่นระดมทุนหากมีคนต่อต้านก็ลำบาก”อนึ่ง สำหรับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน

2. เสนอนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน กำหนดกฎ ระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษาเอกชน การคุ้มครองการทำงาน สิทธิประโยชน์ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน
4. เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) สช. SISB สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์