บ้านปูชวนเยาวชนเล่นบอร์ดเกมเสริมทักษะ

29 August 2018


บ้านปู ริเริ่มโครงการ "บอร์ดเกม" พัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ ต่อยอดการเรียนรู้สู่การบูรณาการทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) เข้ากับทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ และการทำงาน สู่การสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บอร์ดเกม (Board Game) สามารถเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ และการเล่นบอร์ดเกมสอดคล้องกับความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า “การเรียนรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” บ้านปูจึงริเริ่มโครงการ เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยในวงกว้างได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมในทางสร้างสรรค์

ปัจจุบันบ้านปูฯ ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางของแบรนด์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับเทรนด์ต่างๆ ของโลก โดยเน้นให้คนมีใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) ในสิ่งที่ทำ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสามคุณสมบัติที่ผู้เล่นบอร์ดเกมย่อมต้องมีอยู่ในใจเช่นกัน ความสนุกของบอร์ดเกมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ การทำงาน หรือการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ได้ จึงมุ่งหวังว่ากิจกรรมเกี่ยวกับบอร์ดเกมที่บ้านปูฯ กำลังพัฒนาให้เกิดขึ้นจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

Gears and Gamification Mechanismในด้านการศึกษา มีการนำรูปแบบการเล่นเกมมาประยุกต์เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ เกิดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Game-Based Learning เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้บทเรียนควบคู่ไปกับความสุขและความสนุกสนานจากการเล่นเกมด้วยบรรยากาศในห้องเรียนที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยงานวิจัยหลากหลายชิ้นจากสถาบันการศึกษาและนักออกแบบการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยืนยันถึงประโยชน์ของบอร์ดเกม ในแง่ของการเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน เพื่อทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น รวมถึงมีส่วนช่วยลดความเครียดและความกดดันระหว่างการเรียน ทำให้เด็กมีสุขภาพจิตและพฒนาการด้านอารมณ์ที่ดีขึ้น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังยืนยันว่า การเล่นบอร์ดเกมเป็นการกระตุ้นการทำงานของระบบสมอง ความจำที่แม่นยำ และตรรกะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

บ้านปูฯ เชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม สามารถตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ให้ผู้เล่น โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ต่อยอดสู่การบูรณาการทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)เข้ากับทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ และการทำงาน สู่การสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนต่อไป


บ้านปู บอร์ดเกม Game-Based Learning Soft Skills Hard Skills