UNIATF ชื่นชมงานสาธารณสุขไทยต้นแบบของโลก

29 August 2018


 

วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางชุมยา สวามินาถัน รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้สหประชาชาติ ซึ่งมาปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย (United Nations Inter Agency Task Force Mission to Thailand on Noncommunicable Disease: UNIATF) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสำคัญ ดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและว่า ไทยให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการดำเนินการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค NCDs รวมถึงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคNCDs ทำให้ในปี 2560 องค์การอนามัยโลกได้ประเมิน ให้ไทยมีผลการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรค NCDs ที่มีความก้าวหน้าเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเด็นที่ไทยยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยไทยหวังว่า UNIATF จะให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้จากองค์การระหว่างประเทศ ในการป้องกันและควบคุมโรค NCDs ในประชาชนให้ลดน้อยลง และเกิดความยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ประชาชนไทย

ด้านนางสวามินาถันกล่าวขอบคุณรัฐบาล ที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศอย่างแข็งขันจนมีความก้าวหน้า และเห็นผลมาอย่างต่อเนื่อง และยืนยันว่า UNIATF พร้อมให้การสนับสนุนภาครัฐในการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายระดับโลกว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรค NCDs และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่าง ๆ แก่ไทย

นางสวามินาถันยังกล่าวชื่นชมการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย จนทำให้องค์การอนามัยโลกได้นำตัวอย่างความสำเร็จของไทยไปใช้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ด้วย โดยตนและคณะฯได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่พบปะกับสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาล รวมทั้งประชาชนที่จังหวัดขอนแก่น ทำให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลลงไปสู่พื้นที่อย่างแท้จริง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญและมีเป้าหมายในการขจัดการแพร่ระบาดของโรคอื่น ๆ และประเด็นท้าทายด้านสาธารณสุข เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ความปลอดภัยบนท้องถนน สังคมผู้สูงอายุ และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนด้วย ทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กแรกเกิด การศึกษา การมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี โดยรัฐบาลรณรงค์ให้ความสำคัญกับการป้องกันควบคู่ไปกับการรักษานางชุมยา สวามินาถัน รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก คณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้สหประชาชาติ ซึ่งมาปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย United Nations Inter Agency Task Force Mission to Thailand on Noncommunicable Disease: UNIATF