ไฟเขียวโลว์คอสต์แอร์ไลน์ส   คิดค่าโดยสารไม่เกิน 9.40 บาทต่อกม.

28 August 2018


.

นายจุฬา สุขมานพ กล่าวว่า ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท. เผยว่าในขณะนี้คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ได้เห็นชอบร่างประกาศ กบร. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารและค่าระวางสำหรับอากาศยานขนส่งภายในประเทศ พ.ศ. .... โดยกำหนดให้เส้นทางบินภายในประเทศที่มีระยะทางบินเกิน 300 กิโลเมตร ให้ผู้ประกอบการอากาศยานขนส่งกำหนดค่าโดยสาร ดังนี้

จุฬา สุขมานพ1. เส้นทางบินที่ผู้ประกอบการอากาศยานขนส่งให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service) จะต้องมีบริการพื้นฐานขั้นต่ำอย่างน้อย 3 รายการ ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ได้แก่ น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียนอย่างน้อย 20 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และบริการให้เลือกที่นั่ง สามารถเรียกเก็บค่าโดยสารไม่เกิน 13 บาทต่อกิโลเมตร
2. เส้นทางบินที่ผู้ประกอบการอากาศยานขนส่งให้บริการต้นทุนต่ำ ให้กำหนดค่าโดยสารได้ไม่เกิน 9.40 บาทต่อกิโลเมตร
สำหรับการกำหนดค่าโดยสารชั้นที่สูงกว่าชั้นประหยัด ให้เรียกเก็บสูงกว่าอัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดได้ไม่เกิน 30%  ทั้งนี้จะออกประกาศฯ และมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2561นอกจากนี้กบร.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับห้วงอากาศและนโยบายอื่น ๆ ที่ กบร. กำหนด ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงนโยบายห้วงอากาศแก่ กบร. และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงยุทธการแก่หน่วยงานบริหารจัดการห้วงอากาศ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกห้วงอากาศสำหรับการเดินอากาศ พื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด พื้นที่หวงห้ามเฉพาะ พื้นที่อันตราย และพื้นที่อื่นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการห้วงอากาศ
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการห้วงอากาศ (Air Space Management Cell : AMC) โดยมีผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกองทัพอากาศ ร่วมในหน่วยงานฯ เพื่อบริหารจัดการห้วงอากาศตามแผน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห้วงอากาศ จัดทำคู่มือการดำเนินการบริหารจัดการห้วงอากาศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประสานงานบริหารจราจรทางอากาศระหว่างทหารและพลเรือน โดยประสานและวางแผนกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ห้วงอากาศและการเปิด/ปิดเส้นทางบินพิเศษตามสภาพความจำเป็น#โลว์คอสต์#แอร์ไลน์#กบร.#จุฬา สุขมานพ#กพท.#ฐานเศรษฐกิจ#Thansettakij