โอน"ไกรศร"เป็นผู้ว่าฯปัตตานีส่ง"พล.ร.ต.สมเกียรติ"นั่งรองเลขาฯศอ.บต.

28 August 2018


 

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. 28ส.ค.2561 มีอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือน ตามที่หน่วยงานเสนอ ดังนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5 ราย คือ 1.นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2.นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3.นางไพรวรรณ พลวัน จากรองปลัดกระทรวง ไปเป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 4.นายอภิชาต อภิชาตบุตร และ5.นางสุภัชชา สุทธิพล จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 3 ราย คือ 1.นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการศาสนา 2.นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ 3.นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง


ของกระทรวงยุติธรรม อนุมัติแต่งตั้งพ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง และนายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พร้อมกันนี้ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย(มท.)เสนอ โอนย้ายนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.ตบ.) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป และเห็นชอบเสนอรับโอน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองเลขาธิการ ศอ.บต. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
อนุมัติแต่งตั้งนายนิยม เติมศรีสุข ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ส. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ทั้งยังเห็นชอบการแต่งตั้ง นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561


ศอ.บต. แต่งต้้งโยกย้าย ป.ป.ส. มติครม.28ส.ค.2561