เดินเครื่อง!! ขยาย "สนามบินกระบี่-ขอนแก่น" ลงทุนเฉียด 6 พันล้าน

28 August 2018


กรมท่าอากาศยานลงนามจ้าง "คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)" รวมถึงกิจการร่วมค้าทีพีพีพีซี พัฒนาท่าอากาศยานกระบี่-ขอนแก่น มูลค่าการลงทุนเฉียด 6 พันล้านบาท มุ่งหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค

วันนี้ (28 ส.ค. 61) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในการลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่และท่าอากาศยานขอนแก่น ระหว่างกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ในระยะ 8 ปี (2558-2565) เพื่อมุ่งหมายที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง และสร้างโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยระยะแรก (2558-2561) ด้วยการลงนามในสัญญาครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่เป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในภูมิภาค ให้รองรับการเดินทางและการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

ด้าน นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานได้มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการคมนาคมทางอากาศได้อย่างเท่าเทียมกัน ยกระดับการบินภูมิภาค เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางอากาศให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้ดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่และท่าอากาศยานขอนแก่น ตามแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2564 เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค

สำหรับการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2564 ที่ดำเนินการลงนามสัญญาครั้งนี้มี 2 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ ปัจจุบันมีพื้นที่ท่าอากาศยาน 2,620 ไร่ มีความยาวทางวิ่ง 45 x 3,000 เมตร ลานจอดเครื่องบินสามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้งได้ 10 ลำ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,500 คน/ชั่วโมง หรือ 4.32 ล้านคน/ปี โดยการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 3,875 ล้านบาท
ประกอบด้วย 1) งานอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลัง 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ออกแบบโดย บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด ก่อสร้างโดย บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และมีบริษัท เซ้าท์อีสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ 2) งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ก่อสร้างโดย กิจการร่วมค้าทีพีพีซี โดยมีบริษัท วีเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรุงเทพ เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3,000 คน/ชั่วโมง หรือ 8 ล้านคน/ปี และสามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้งได้ถึง 40 ลำ

 

ภาพจำลองแบบสนามบินกระบี่ภาพจำลองแบบสนามบินกระบี่ภาพจำลองแบบสนามบินกระบี่ส่วนท่าอากาศยานขอนแก่น ปัจจุบันมีพื้นที่ท่าอากาศยาน 1,113 ไร่ มีความยาวทางวิ่ง 45 x 3,050 เมตร ลานจอดรถเครื่องบินสามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้งได้ 5 ลำ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน/ชั่วโมง หรือ 2.88 ล้านคน/ปี มีอาคารที่พักผู้โดยสารพื้นที่กว่า 14,500 ตารางวา และมีจำนวนที่จอดรถ 610 คน โดยการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 2,043 ล้านบาท ประกอบด้วย งานอาคารที่พักผู้โดยสาร พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ออกแบบโดย บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อสร้างโดย บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัท เอพซิลอน จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ที่จอดรถสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง 1,160 คัน
ภาพจำลองแบบสนามบินขอนแก่นภาพจำลองแบบสนามบินขอนแก่นนอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง 25 แห่ง พร้อมทั้งยังมีการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างอากาศยานใหม่ ๆ ในทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคมนาคมขนส่งทางอากาศได้อย่างเท่าเทียม ได้รับบริการที่ดีที่สุดในระดับมาตรฐานสากล และผลักดันให้ท่าอากาศยานของไทยกลายเป็นศูนย์กลางการบิน ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศและขับเคลื่อนอนาคตไทยไปสู่ความยั่งยืน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ฐานโซไซตี : โอกาส "การบินไทย" ขยายธุรกิจ สู่สนามบินอู่ตะเภา
ระทึกทั้งลำ! เครื่องบินจีนไถลหลุดรันเวย์ สนามบินฟิลิปปินส์
ลงทุน สนามบิน ฐานเศรษฐกิจ กรมท่าอากาศยาน สนามบินกระบี่ สนามบินขอนแก่น Thansettakij คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) ทีพีพีซี