ตลท.จี้ไอเฟคเผยโฉมเจ้าหนี้ผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูและความสัมพันธ์ผู้บริหาร-หนี้สิน

28 August 2018


ตลท.จี้ไอเฟคเผยโฉมเจ้าหนี้ผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูบริษัทและความสัมพันธ์กับผู้บริหาร-หนี้สิน

ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561ว่าเจ้าหนี้รายหนึ่งได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ IFEC ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลฯมีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวแล้ว โดยมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดปรากฏตามข่าวบริษัทวันที่ 27 สิงหาคม 2561)เนื่องจากการขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ IFEC ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดังนี้

1. ข้อมูลของเจ้าหนี้ผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ ชื่อเจ้าหนี้ มูลหนี้ที่บริษัทเป็นหนี้เจ้าหนี้รายดังกล่าว บุคคลดังกล่าวเริ่มเป็นเจ้าหนี้บริษัทตั้งแต่เมื่อไรและอย่างไร ในกรณีที่รับโอนหนึ้มาจากเจ้าหนี้รายอื่น ขอให้ระบุชื่อของผู้โอน รวมถึงความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ IFEC ทั้งในอดีตและปัจจุบัน (ถ้ามี) ของเจ้าหนี้ทื่ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและของผู้โอนหนี้ดังกล่าว2. สาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เช่น วันที่ยื่นคำร้องฯ สาเหตุที่เจ้าหนี้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ที่ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ ชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี)โดยขอให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำแผนฯ กับเจ้าหนี้และบริษัทด้วย

3. ตามข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดที่ IFEC เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ปรากฏข้อมูลว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,630 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,344 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 3,227 ล้านบาท นั้นขอให้บริษัทชี้แจงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันของบริษัทว่า บริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ อย่างไร

4. แนวทางและกรอบระยะเวลาที่บริษัทต้องดำเนินการต่อศาลฯ ภายหลังถูกยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC