ที่สุดแห่งปี ... ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ความภาคภูมิใจของชาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

28 August 2018ที่สุดแห่งปี ... ประวัติศาสตร์หน้าใหม่

ความภาคภูมิใจของชาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
7 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ 7 รางวัล 6 ประเภท มีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการและผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นรับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 : นายชยพล ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลภาพรวมในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง และได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในส่วนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

2. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น : นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล

- สื่อถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการมอบนโยบาย การบริหารจัดการ และการกำกับดูแลที่ดี ส่งผลต่อผลประกอบการขององค์กรในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง

3. รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (ได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ปีซ้อน) : นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล รับรางวัล

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านรายงานประจำปี (Annual Report) รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เว็บไซต์ขององค์กร มีศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบโดดเด่นระดับประเทศ ในนามกระทรวงมหาดไทย

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรโปร่งใสตามนโยบาย “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ส่งผลให้มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในระดับสูงมาก (คะแนน 94.39) เป็นอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมดและอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจในกลุ่มพลังงาน

4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR) (ได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ปีซ้อน) “โครงการการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ชุมชนขุนแปะ)” : นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับรางวัล

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่มุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากลของ International Organization for Standardization หรือ ISO 26000 มีแผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชนและพันธมิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงความต้องการ/ปัญหาของชุมชนและความสามารถพิเศษขององค์กร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มศักยภาพ

5. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น
-ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ “โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform : NETP) : นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า รับรางวัล

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 มีการเตรียมการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต โดยศึกษาแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed Generation) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือระบบการค้าไฟฟ้า การคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Real-Time และพิจารณากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่จะส่งผลให้ระบบการค้าไฟฟ้ามีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

6. รางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น 
- ด้านความคิดสร้างสรรค์ : “PEA Solar Hero Application” เป็นแอปพลิเคชันสาธารณะแบบ One Stop Service ที่นำ Digital Platform มาให้บริการประชาชน ในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้มีความปลอดภัย สะดวก คุ้มค่าและยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม องค์กรรัฐและกลุ่มธุรกิจ ทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง

7. รางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น
- ด้านนวัตกรรม : “อุปกรณ์ยึดติดตั้งเหล็กคอนทางโค้ง (Lock man)” เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ขยายเขตและจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2561 จัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท สะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประยุทธ์ จันทร์โอชา กฟภ. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561