ร้อง สนช.ยกเลิกร่างก.ม.เพิ่มโทษคนขับไม่พกใบขับขี่

28 August 2018


 

สมาพันธ์ปกป้องสิทธิฯ ยื่นหนังสือถึงรองประธาน สนช. ขอให้พิจารณายกเลิกร่างกฎหมายจราจรทางบก ที่เพิ่มโทษผู้ลืมพกใบขับขี่ ชี้ทำประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์ปกป้องสิทธิประชาชน นำโดย นายวรกร พงศ์ธนากุล ประธานสมาพันธ์ฯ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณายกเลิกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจราจรทางบก พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก่อนเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ต่อไป เนื่องจากมีการเพิ่มโทษปรับสูงเกินกว่าที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติได้และก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างมาก

โดยสมาพันธ์ฯ ระบุว่า การแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่ตรงจุดในการแก้ปัญหาจราจรของบ้านเมืองและจะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานเรียกรับเงินโดยทุจริต และอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการสอบใบขับขี่ตามมา รวมถึงการแก้กฎหมาย อาทิ การเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับผู้ไม่มีใบขับขี่ และต้องโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ลืมพกพาใบขับขี่แล้วไม่สามารถแสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจนั้นเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยนายสุรชัย ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบกส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตามกระบวนการ ขณะนี้ยังไม่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี หากร่างดังกล่าวผ่าน ครม. แล้วจะส่งไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิปรัฐบาล เพื่อพิจารณา หากเห็นด้วยจึงจะส่งมาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากนั้น จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เพื่อพิจารณา และบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สนช. ต่อไป

อย่างไรก็ตามทุกความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ ซึ่งจะได้ส่งให้ สมาชิก สนช. ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาร่างดังกล่าวต่อไป


สนช. สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย