คลังชง “ซิมผู้มีรายได้น้อย”เข้าครม. หวังเข้าถึงข้อมูลหนีความยากจนได้

28 August 2018


วันนี้(28ส.ค.)พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจที่หน่วยงานต่างๆเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในวันนี้

โดยวาระน่าสนใจอยู่ที่โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งกระทรวงการคลังเสนอ โครงการอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 ซึ่งจะเป็นการแจกซิมโทรศัพท์มือถือพร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ การประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าหากผู้มีรายได้น้อยมีช่องทาง มีความรู้เพิ่มขึ้น จะสามารถประกอบอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ในระยะยาวก็จะหลุดพ้นการเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกเรื่องคือ กระทรวงการคลังเสนอ การเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้บัตรสวัสดิการนอกจากจะมีเงินจากรัฐบาลทุกเดือนแล้ว บัตรยังจะสามารถใช้เป็นกระเป๋าอีมันนี่ (e-money) สามารถเติมเงินเข้าบัตรได้ด้วย เพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายที่ผู้ถือบัตรไม่ต้องพกเงินสด เพราะสามารถนำบัตรไปแตะจ่ายค่าสินค้าและบริการที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับบัตรได้ด้วย

นอกจากนี้กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...)พ.ศ.... หรือ การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.... สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ... และสำนักงาน ก.พ. เสนอร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.

...


ผู้มีรายได้น้อย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซิมโทรศัพท์มือถือ