"ซีอี"เผยไทยตื่นตัวรับกระแสดิจิทัลในกลุ่มตลาดเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

28 August 2018


นายนิค ลิม รองประธานกรรมการ ภูมิภาคอาเซียนและจีน ของซีเอ เทคโนโลยี เปิดเผยถึงผลการสำรวจล่าสุด ซึ่งจัดทำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) โดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ตื่นตัว และมีความพร้อมปรับตัวตามระบบดิจิทัลมากที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยร้อยละ 95 ของธุรกิจและผู้นำตลาดด้านไอทีต่างยอมรับว่าตลาดไทยได้รับผลกระทบจากการตื่นตัวทางดิจิทัล ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั่วทั้งภูมิภาคนี้คือ ร้อยละ 80


"ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นส์ หรือการพลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัล สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างก้าวกระโดด เป็นการใช้งานเทคโนโลยีแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกทาง และใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลูกค้า และแม้แต่การสร้างรูปแบบธุรกิจที่แตกต่าง หรือเปิดตลาดใหม่การหารายได้ในลู่ทางใหม่ๆ การจะประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้นั้น ผู้นำธุรกิจและไอที ต้องเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่เป็นตัวเปลี่ยนเกม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลและไมโครเซอร์วิส ที่จะสอดคล้องกับการทำงานร่วมกันให้บรรลุไปตามเป้าหมายร่วมกันความท้าทายและการจัดลำดับความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ในโลกยุคใหม่ กิจกรรมต่างๆ ต่างมีส่วนร่วมกับดิจิทัล องค์กรต่าง ๆ ต้องมีความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่าง และแม้แต่รัฐบาลเอง ยิ่งต้องมีความสามารถในปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลและการสร้างซอฟต์แวร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย"
จากตัวเลขล่าสุดของ ซีเอ ร้อยละ 97 ขององค์กรไทยที่ร่วมตอบแบบสอบถามระบุมั่นใจ เตรียมองค์กรให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งระบบ ให้ตอบรับต่อการก้าวข้ามสู่โลก ดิจิทัลอย่างแท้จริง

 

นิค ลิม รองประธานกรรมการ ภูมิภาคอาเซียนและจีนทั้งนี้ ร้อยละ 95 ขององค์กรที่ตอบแบบสอบถาม ต่างยอมรับว่า ได้รับผลกระทบจาก การตื่นตัวและเติบโตของโลกดิจิทัล และเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98 ขององค์กรที่ให้ข้อมูล) ต่างยอมรับว่า Digital Disruption มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจในปัจจุบัน จากข้อมูลข้างต้น จึงส่งผลให้ ประเทศไทยได้รับการยกระดับสูงสุดในกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) โดยค่าเฉลี่ยของภูมิภาคคือ ร้อยละ 78
จากรายงานผลกระทบและความพร้อมซึ่ง ซีเอ เทคโนโลยี ทำการสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) โดยทำการศึกษากลยุทธฺ์ด้าน การพลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัลในกลุ่ม ผู้นำธุรกิจและไอทีกว่า 900 ราย จาก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น โดยมีองค์กรและผู้ทรงอิทธิพลในวงการไอทีจากประเทศไทยเข้าร่วมถึง 100 ราย ในจำนวนนี้ ร้อยละ 97 มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าองค์กรพร้อมสำหรับการแข่งขันภายในอีก 3-5 ปีข้างหน้า


ฐานเศรษฐกิจ